About MTIS|Despre MTIS

The GLACIALA Project|Proiectul GLACIALA

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

out OF the MTIS activities that help students evolve culturally, intellectually, socially and personally, possibly the most promoted is strongly encouraging extensive universal reading and inspiring imaginative writing, as an essential part of their development.   

Inspiring students to read universally, to write creatively and to share their own stories generously.

The 21st century brings with it overwhelming scientific discoveries, cutting-edge technological innovations, as well as significant global social progress for mankind, yet we cannot help notice that our lives and the notion of time seem increasingly compressed nowadays, as our attention and energy are gradually magnetized by a variety of indispensable sophisticated devices we all use on a daily basis and by our fast-paced schedules, leaving maybe too little time left for some to authentically enjoy the more traditional, pleasurable activities that help us evolve culturally, socially and personally. 

As educators of the 21st century, one of our priorities at Mark Twain International School is to kindle, re-kindle and maintain our students' desire to experience these "vintage" activities, regularly facilitating support  for visiting cultural institutions, attending classical concerts, dramatic plays, and art exhibitions at home or abroad, as well as access to diverse humanities-oriented courses within the academic programme for all ages. However, possibly the most promoted actions from this category are strongly encouraging extensive universal reading and inspiring imaginative writing, as an essential part of the development of MTIS students.  

The Glaciala Project: Creating a Storybook 

The Glaciala Project: Creating a Storybook, initiated in 2005, is just one of the many paths chosen by the MTIS community to lead and inspire students by setting positive examples and by sending out motivating messages. Although I do not see myself as a writer, I most definitely adore stories and I am an enthusiastic storyteller, as most educators around the world probably are. 

Glaciala is the winter's tale my father used to delight my brother and I with when we were growing up in Manhattan. I would listen to it over and over again, enchanted and tireless, as if suspended in time and space among the floating snowflakes and luminous castle-like glass towers of the city that never sleeps. A sliver of night sky would open up everytime leading me to a realm of magical adventures where I could nurture the belief that dreams should indeed be followed.  I thank him for accepting to re-write together a slightly more modern version of this favorite allegory, with a view to encouraging students, beyond reading and writing, to sharing their stories, to working productively in teams, to connecting resourcefully with families. I am also grateful to my mother who guided me early on to discover and read many a tale, who proof-read Glaciala with me, and who has always inspired me to travel in the direction of my aspirations.

I am delighted that the project has recently extended outside our school community to encompass a series of read-aloud evenings open to all, presented by our students and teachers in Bucharest libraries and book stores. The Glaciala Storybook can be purchased at Diverta Bookstore in Baneasa Shopping City. All proceeds are directed towards consolidating the school library with new resources for reading. We would like to invite readers from around the world, young and old, to enjoy this tale about magic, dreams and hopes.

dintre activitățile MTIS care vin în sprijinul elevilor pentru a putea evolua din punct de vedere CULTURAL, intelectual, SOCIAL și PERSONAL, probabil că cele mai promovate sunt încurajarea permanentă  a lecturii susținute și cultivarea imaginației creatoare a acestora ca o componentă esențială a dezvoltării lor. 

Insuflând elevilor dragostea pentru lectură, creaţie literară şi a trăi în comuniune împărtăşind poveşti. 

Secolul al XXI-lea ne-a adus descoperiri ştiinţifice uluitoare, inovaţii tehnologice de ultimă oră, ca şi un progres social global semnificativ al omenirii, dar nu putem să nu observăm că vieţile nostre şi noţiunea de timp par din ce în ce mai comprimate, pe măsură ce atenţia şi energia ne sunt treptat polarizate de o varietate de aparate sofisticate de uz curent indispensabile pentru desfăşurarea activităţilor noastre cotidiene și de orarele noastre mult prea încărcate. Prea puţin răgaz ne rămâne, s-ar părea, pentru a ne bucura cu adevărat de activităţile tradiţionale atât de plăcute care ne ajută să ne dezvoltăm pe plan social, cultural şi personal. 

La Mark Twain International School, în calitate de dascăli ai secolului XXI-a, aspirăm să aprindem și să menţinem aprinsă dorinţa elevilor noştri de a se angaja în activităţi de acest gen, prin facilitarea accesului permanent al elevilor la instituţiile de cultură, în sălile de concerte şi de teatru, la expoziţiile de artă din ţară şi străinătate, ca şi a accesului la diferite cursuri de orientare umanistă din programa academică MTIS. Dincolo de această varietate, cea mai importantă şi mai susţinută acţiune din această categorie este aceea de a promova lectura la toate categoriile de vârstă şi de a cultiva imaginaţia creatoare a elevilor MTIS ca parte esenţială a educației lor. 

Proiectul Glaciala: Crearea unei cărţi de poveşti 

Proiectul Glaciala: Crearea unei cărţi de poveşti, iniţiat în 1995, este doar una dintre căile multiple oferite de comunitatea MTIS pentru a-i călăuzi şi a-i inspira pe elevi prin puterea exemplului şi prin mesaje de motivare. Deși nu m-aș putea defini ca o scriitoare, cert este că ador poveștile și că sunt o povestitoare entuziastă, ca cei mai mulți dascăli din lume de altfel.  

Glaciala este o poveste de iarnă cu care obișnuia să ne încânte tata, pe mine și pe fratele meu, în perioda copilăriei petrecute în Manhattan. Îl ascultam de fiecare dată, vrăjită și neobosită, suspendată parcă în timp și spațiu, printre fulgii de nea plutitori și luminoasele turnuri-străjer din sticlă ale orașului ce nu doarme niciodată. Și, de fiecare dată, cerul de noapte părea că se intredeschide pentru a mă primi într-un tărâm fermecat unde era prețuită convingerea că visele trebuie urmate. Îi mulţumesc pentru că a acceptat să rescriem împreună o versiune mai modernă a acestei alegorii favorite a familiei noastre, cu gândul că vom reuși să atragem elevii spre lectură susținută și pe această cale, dar, totodată, pentru a le stimula creativitatea literară și pentru a-i încuraja să îşi împărtăşească poveştile, să lucreze productiv în echipe, să se conecteze cu familiile lor și să fie perseverenți mereu. Îi sunt de asemenea recunoscătoare mamei mele care mi-a călăuzit primii paşi, îndrumându-mă să descopăr lumea poveştilor, care a făcut corectura acestei cărţi împreună cu mine şi care dintotdeauna m-a însuflețit să pășesc cu incredere în direcţia aspiraţiilor mele. 

Sunt încântată că proiectul s-a extins în afara comunității MTIS pentru a cuprinde și o suită de serate literare pentru copii și tineri, organizate de către elevii și profesorii MTIS în librariile și bibliotecile din capitală. Cartea de povești Glaciala poate fi găsită spre vânzare la Magazinul Diverta, în cadrul Băneasa Shopping City, București sau poate fi comandată online aici. Încasările sunt direcționate în totalitate către achiziționarea unui fond de carte și de resurse literare pentru biblioteca școlii. Îi invităm pe cititorii din întreaga lume, tineri şi vârstnici, să se bucure de această poveste despre vise și speranțe.

Acknowledgements

Writing Glaciala proved to be in itself a fantastic escapade, a unique experience, during which I had the privilege of working with students, teachers, family and friends. Their creative energy fueled the book-making, the recording of the audio CD and of the hit single, and I thank them for embarking with us on this journey: 

 • Gabriela Droc, Ana Coman and Gabriel Macovei, as literary editors,
 • Stela Ghetie, for the able translation,
 • Razvan Rosu and Gabriela Droc, who gave the story a vivid visual identity,
 • Ion Arcudeanu and Daniela Minoiu, for their skilled dramatic interpretation,
 • Buli Effremidis and Malina Effremidis, for soundtrack and lyrics,
 • Joanna Macovei Vlasceanu and Ian Effremidis, for lead vocals and orchestration,
 • Dan Macovei Vlasceanu for the terrific voice of Barabeznador and for believing.

mulțumiri & credite

A scrie Glaciala s-a dovedit a fi ea însăşi o minunată escapadă, o experienţă unică, în timpul căreia am avut privilegiul de a lucra cu elevi, profesori, membri ai familiei şi prieteni. Energia lor creatoare a alimentat scrierea cărţii, înregistrarea CD-ului audio şi a single-lui muzical, şi le mulţumesc pentru că au îmbarcat cu noi în această călătorie: 
 • Gabriela Droc, Ana Coman şi Gabriel Macovei, ca redactori literari,
 • Stela Ghetie, pentru traducerea competentă,
 • Razvan Rosu şi Gabriela Droc, care i-au dat poveştii o vie identitate vizuală,
 • Ion Arcudeanu şi Daniela Minoiu, pentru interpretarea dramatică plină de măiestrie,
 • Buli Effremidis și Mălina Effremidis, pentru compoziția muzicală și pentru versuri,
 • Ioana Macovei Vlăsceanu şi Ian Effremidis, pentru contribuţiile solo vocal şi de orchestraţie,
 • Dan Macovei Vlasceanu pentru extraordinara voce a lui Barabeznador şi pentru încredere.
Anca Macovei Vlasceanu
Co-author of Glaciala
November 23, 2011
Anca Macovei Vlăsceanu
Co-autor, Glaciala
23 noiembrie 2011