About MTIS|Despre MTIS

Mission & Philosophy|Misiune & viziune

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

Read MTIS' mission statement and philosophy to better understand our view on education and our goals as a 21st century school . 

Mission 

Mark Twain International School is committed to offering its students a high-performing, yet supportive learning environment, tailored to their individual needs, styles and goals, that will encourage them to become informed life-long learners.

Caring and open-minded promoters of interculturalism, all members of the MTIS community embrace their national values and culture within a vibrant framework of internationalism.

As citizens of one world, our graduates will have learned to face the demands of life in the 21st century with confidence, integrity, compassion, creativity and love of peace and humanity.

Philosophy

citiți misiunea și viziunea MTIS pentru a înțelege mai bine percepția noastră asupra educației și idealurile școlii în secolul XXI.

Misiune

Mark Twain International School se angajează să le ofere elevilor săi un mediu de învățare performant şi, totodată, stimulativ, croit pe nevoile, stilurile de învățare şi aspiraţiile individuale ale acestora, încurajându-i astfel să păstreze pentru tot restul vieţii setea de a învăța. 

Promotori deschişi şi empatici ai interculturalității, toţi membrii comunității MTIS îşi îmbrățișează valorile naționale dintr-o perspectivă internațională.

Cetățeni ai lumii, absolvenţii noştri vor fi învățat să se confrunte cu exigențele secolului XXI, cu încredere, compasiune, integritate, creativitate și dragoste pentru pace și umanitate. 

Viziune

A Global-Minded School

Founded on the strong belief that international education is crucial for students’ development into fulfilled and actively involved adults of the world, MTIS has emerged and grown naturally as an expression of the local community’s need for a global-minded school where teaching is either carried out in English or in a bilingual English-Romanian programme of study.

The Spirit of Achievement

The original goal of the founders, that inspired the mission statement and that is still vividly central to the school's philosophy today, was to offer MTIS students high-quality international primary and secondary education, by creating a 21st century teaching and learning environment where learners from all walks of life thrive, grow and develop in the spirit of exploration, innovation and achievement.

Inspiring Students & Teachers

The curriculum brings together the best of teaching and learning traditions. Our students are involved in wide-ranging programmes combined with rigorous assessment that stimulate excellence, intellectual precision and creativity. Although the academic standards are high, the learning environment is secure and inviting, and fosters understanding and respect. The student-teacher ratio is low and we are committed to celebrating the individual gifts of each student, to encouraging their different styles and to guiding them in attaining their goals. MTIS strives to inspire all of its students and to prepare them for great achievements in universities around the world.

Shared Humanity & Richness of Cultures

MTIS appreciates our shared humanity and rejoices in the richness of cultures from all around the world. We look forward to sending open-minded representatives out into the world, which will have learned to cooperate with other international citizens in creating a better world. We are committed to the ideal of peaceful unity in diversity.

Quality Education and Languages Programme

The English and bilingual divisions of MTIS, the rich international languages programme (German, French, Spanish, Chinese, Hebrew, including support for mother tongue classes), the diversity of the student body, our challenging IB continuum of learning, the continuous national-international professional development programme are just a few of the many ways to illustrate our commitment to quality education and to internationalism, our devotion towards our national languages and cultures and, at the same time, our interest in and respect towards other languages and cultures of the world.

Focus on Co-curricular and Community

MTIS also actively promotes the involvement of students in arts, sciences, sports and community events, as well as in energetic social responsibility initiatives and environment-awareness projects.

O școală cu perspectivă globală

Întemeiată pe convingerea că educația internațională este esențială pentru dezvoltarea elevilor noștri astfel încât aceștia să devină adulți activi, implicați și împliniți ai lumii noastre, MTIS a luat ființă și a evoluat în mod firesc ca o expresie a nevoii comunității locale de o școală cu o perspectivă globală cu predare în limba engleză și bilingvă: engleză-română.

Explorare, inovație, succes

Scopul originar al fondatorilor, care devine pe parcurs misiunea școlii și care se află în continuare la miezul tuturor demersurile instituției noastre de învățământ, este de a oferi elevilor o educație preuniversitară completă și de înaltă calitate prin crearea unui mediu de predare și învățare pentru secolul XXI, în care elevi din întreaga lume învață, se dezvoltă și prosperă în spiritul explorării, al inovației și al succesului.

Inspirând elevi & profesori

Programa MTIS înglobează cele mai bune idei din tradițiile universale, iar elevii noștri sunt implicați într-o varietate de programe de studiu cu o largă perspectivă, întrepătrunse cu evaluări riguroase și stimulând totodată excelența, precizia intelectuală și creativitatea. Deși standardele sunt înalte, mediul de învățare este prietenos și deschis, invitând înțelegerea și respectul. Raportul numeric dintre profesor și elevi este mic și suntem dedicați promovării talentului individual al fiecărui elev, încurajării diferitelor stiluri de învățare și îndrumării elevilor pentru a-și atinge scopurile. MTIS își propune să-i inspire pe toți elevii săi și să-i pregătească pentru mari realizări în universități din întreaga lume.

În spiritul păcii & diversității

Apreciem umanitatea ce ne leagă și ne bucurăm de bogăția culturilor din întreaga lume. Suntem dornici să trimitem în lume reprezentanți deschiși, care vor fi învățat să coopereze cu alți cetățeni internaționali pentru a crea o lume mai bună. Suntem dedicați idealului unei unități pașnice în diversitate.

Educație de calitate în mai multe limbi

Predarea în limba engleză sau bilingvă: engleză-română, paleta variată a limbilor internaționale de studiu (germană, franceză, spaniolă, chineză, ebraică, incluzând ore pentru sprijinirea limbii materne), diversitatea elevilor și profesorilor, continuum-ul exigent de învățare-predare International Baccalaureate și programul susținut de formare continuă profesională în rețelele națională și globală sunt doar câteva din felurile în care ilustrăm angajamentul nostru față de educația de calitate și internaționalism, devotamentul nostru față de limbile și culturile naționale, precum și interesul și respectul față de alte limbi și culturi ale lumii.

Focus pe extracurriculare & comunitate

Totodată MTIS promovează activ implicarea elevilor noștri în evenimente artistice, sportive și științifice la nivelul comunității locale și globale, împreună cu inițiative energice de responsabilizare socială și proiecte de protecție a mediului.