About MTIS|Despre MTIS

Secondary School Academic Director|Director de studii, Liceu & Gimnaziu

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

read the personal profile at the bottom of the page.

Sanda Sava      

is a Graduate of History & Philosophy of the University of Bucharest, holds a Master’s Degree in Education Management and a Grade I Professional Teaching Degree, and has over 30 years experience in the field as state school academic director and teacher. 

Since joining Mark Twain International School in 2005, Ms. Sava has specialized in International Baccalaureate programmes, competently acting as coordinator for the Middle Years Programme, the CreativityActionService component, and the Diploma Programme.

Read Academic Director Sanda Sava's opening speech for school year 2012-2013.

CITIȚI PROFILUL PERSONAL DE LA BAZA PAGINII.  

Sanda Sava,

licențiată în istorie și filozofie a Universității București, cu gradul de Master în Management educațional, este cadru didactic cu gradul I și cu peste 30 de ani de experiență în domeniu ca director de școală și profesor.

De când s-a alăturat echipei de conducere a MTIS în anul 2005, d-na Sava s-a specializat în componentele Bacalaureatul Internațional, coordonând cu pricepere programele de studiu de avangardă: Middle Years Programme, CreativityActionService și Diploma Programme.

Citiți discursul de deschidere a anului școlar 2012-2013 al Doamnei Director Sanda Sava.

Personal Profile

Sanda likes getting up very early in the morning and making the most out of every day, mornings and sunrise, The sea regardless of the season, Swimming, being in water (even though she is a Leo, she is a sea lion), Mountain trekking, Spring, All animals - cats and dogs especially, her three cats, flowers, mostly wild flowers and orchids, Birch trees, Childhood places, Meeting up with friends, The talks under the cherry trees in my parents' orchard, Journeys, Sweden, Turkish bazaars, Indian sarees, Pearls, Lying in a hammock, Bookshops, Camil Petrescu's, novels, the Theatre, Historical films or screen adaptations of good books, Music from classical to rock, Carol I - her favorite personality in history, The MTIS atmosphere, Melons, blue and Orange, Old houses, Coffee served in small porcelain cups, Family vacations, The quiet moments when only the fluttering of butterflies can be heard. As she was writing this, she was under the cherry trees at home, and she could hear the butterflies fluttering about, The tired cat stretched at her  feet, the dog was sleeping peacefully next to her, and it was one of those almost perfect moments...

Profil Personal

sandei Îi PLACE să se TREZEaSCă FOARTE DEVREME pentru că VREA Să PROFITe CâT MAI MULT DE FIECARE ZI, DIMINEAța și RăSăRITUL, MAREA îN ORICE ANOTIMP, Să îNOaTe, Să STea îN APă (CHIAR DACă este în zodia LEU, este unul marin), DRUMEțIILE PE MUNTE, PRIMăVARA, TOATE ANIMALELE, MAI ALES PiSICILE șI CâINII, cele trei pisici ale ei, FLORILE, îN SPECIAL CELE DE CâMP șI ORHIDEELE, MESTECENII, LOCUL COPILăRIEI, îNTâLNIRILE CU PRIETENII, DISCUțIILE SUB VIșINII DIN CURTEA PăRINTEASCă, CăLăTORIILE, SUEDIA, BAZARURILE TURCEșTI, SARIURILE INDIENE, PERLELE, sTATUL îN HAMAC, LIBRăRIILE, ROMANELE LUI CAMIL PETRESCU, TEATRUL, FILMELE ISTORICE SAU ECRANIZăRI DUPă CăRțI BUNE, MUZICA DE LA CLASICă LA ROCK, CAROL I - PERSONAJUL ei ISTORIC PREFERAt, ATMOSFERA DE LA MTIS, PEPENII, CULORILE PORTOCALIU șI ALBASTRU, CASELE VECHI, CAFEAUA îN CEșTI MICI DE PORțELAN, VACANțELE CU FAMILIA, LINIșTEA îN CARE SE AUD DOAR FLUTURII ZBURâND - CâND a scris aceste rânduri, era SUB VIșINII DE ACASă, SE AUzeau FLUTURII, PISICA STătea OBOSITă LA PICIOARE, CâINELE DORMEa CUMINTE LâNGă EA - Era UNul DIN ACELE MOMENTE APROAPE PERFECTE...