About MTIS|Despre MTIS

Quality Evaluation & Assurance Council|Consiliu pentru Evaluarea & Asigurarea Calității

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

The MTIS Council for Quality Evaluation & Assurance consists of teacher, parent and student representatives, joined by members of the local community, and is coordinated by the Academic Directors of each campus, under the supervision of the Directors general.   

Regular Revision & Monitoring

The MTIS Council for Quality Evaluation & Assurance consists of teacher, parent and student representatives, joined by members of the local community, and is coordinated by the Academic Directors of each campus, under the supervision of the Director generals.  

The main role of the Council is to ensure, through regular meetings and revisions, that the school’s strategic action plan objectives are consistently applied  and followed through, while observing Ministry of Education reference standards, performance indicators, and quality assurance methodologies for accredited schools, as well as International Baccalaureate standards, practices and principles for authorized IB Schools.

Other CQEA responsibilities include:

  • creating and coordinating the application of quality assessment and assurance procedures and activities, that are approved by school leadership, in accordance to legal requirements;
  • preparing an annual internal evaluation report on school quality assurance to be submitted to the Director generals, and, upon request, to external evaluators;
  • elaborating proposals for improvement of education quality;
  • cooperating with national and international agencies for quality assurance, in accordance to legal requirements.

Consiliul MTIS pentru Evaluarea și Asigurarea Calității este format din reprezentanți ai corpului profesoral; ai părinților și, in cazul învățământului liceal, ai elevilor; precum și din reprezentanți ai consiliului local. 

Revizii & monitorizare periodică

Consiliul MTIS pentru Evaluarea și Asigurarea Calității este format din reprezentanți ai corpului profesoral; ai părinților și, in cazul învățământului liceal, ai elevilor; precum și din reprezentanți ai consiliului local. Conducerea lui operativă este asigurat de conducatorul organizației sau de un coordonator desemnat de acesta. 

Principala sarcină a consiliului este de a asigura, prin întâlniri și revizii periodice, aplicarea și finalizarea obiectivelor strategice de dezvoltare a instituției, în conformitate cu standardele de referință, indicatorii de performanță, precum și cu metodologia de asigurare a calității ale Ministerul Educației pentru școlile acreditate. Sunt observate de asemenea standardele, practicile și principiile organizației International Baccalaureate pentru școlile autorizate IB.

De asemenea, CEAC MTIS are următoarele atribuții: 

  • elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea școlii, conform domeniilor si criteriilor prevăzute de legislatța în vigoare;
  • elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în școală,  pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea și calitatea învățământului la MTIS, raportul fiind pus la dispoziția evaluatorului extern;
  • elaborează propuneri de îmbunătațire a calității educației;
  • cooperează cu agenția română specializată pentru asigurarea calității, cu alte agenții și organisme abilitate sau instituții similare din țară ori din străinatate, potrivit legii;
  • orice control sau evaluare externă a calității, din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar sau a Ministerului Educației se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a activității MTIS.