About MTIS|Despre MTIS

IB PD & School Services|Calitate International Baccalaureate

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
pyp faculty
IB & PD school services
academic materials
pyp students in the library

Access to well-structured IB professional development, assistance and regular evaluation.

IB Professional Development

As an IB World School, Mark Twain International School and its educators have access to the ample and well-structured professional development and assistance opportunities created and offered by the International Baccalaureate. A variety of workshops and modules - face-to-face, online and blended models - are designed to provide a forum for new or experienced IB educators, focusing on programme delivery, on assessment, teaching and learning methodologies, and on exploring best practice in the classroom. As a result, MTIS IB educators build on and enhance their professional development portfolios and engage in-depth investigation into specific areas of interest and expertise, thus contributing to our school's permanent quality assurance process.

IB School Services

Mark Twain International School has attained IB World School status following an intricate and important authorization process meant to determine our school's ability to offer each of the three challenging academic programmes of the International Baccalaureate. Once achieved, this prestigious status can only be maintained through regular evaluation carried out by the IB, as well as through constant self-assessment in accordance to the standards, principles and practices of international learning.

Access la dezvoltare și asistență profesională bine-structurate, precum și la monitorizare și evaluare periodică.

Dezvoltare profesională IB

În calitate de IB World School, Mark Twain International School și profesorii săi beneficiază de oportunitățile ample și bine-structurate de dezvoltare profesională și asistență create de către International Baccalaureate. Varietatea de module existente - face-to-face, online sau modelele blended - sunt proiectate să ofere un forum pentru profesoriI IB noi sau experimentați, care se concentrează pe derularea programelor de studiu, evaluare, predare, metodologii ale învățării și pe explorarea celor mai bune practici de lucru în sala de clasă. Ca atare, profesorii IB își diversifică și perfecționează portofoliile profesionale și se implică în investigații amănunțite în arii specifice de interes și expertiză, contribuind astfel la procesul continuu de asigurare a calității la MTIS.  

Servicii IB pentru școli

Mark Twain International School se bucură de statutul de IB World School în urma unui proces important si complex de autorizare menit să stabilească capacitatea școlii de a oferi elevilor noștri cele trei programe performante de studiu ale International Baccalaureate. Odată dobândit, acest statut poate fi menținut numai prin evaluarea periodică a școlii de către IB, precum și prin auto-evaluarea instituțională permanentă în raport cu standardele, principiile și practicile educației internaționale. 

ib quality assurance research for professional development

The IB provides professional development to approximately 60,000 educators around the world. This breadth and depth provides exciting professional development opportunities as the IB is able to expand its range and type of professional development services. It has encouraged innovation and the creation of new models to meet the needs of a diverse group of educators. Such opportunities also present challenges, and in particular is the need to ensure that the quality of IB professional development is not only maintained, but enhanced. The crucial element to the success of all these initiatives is the IB quality assurance framework (QAF) for professional development.

The QAF is based on the workshop goals and objectives outlined in the global workshop architecture.  It is designed to ensure that educators attending IB workshops in any country around the world are having a consistently high quality experience enabling them to successfully implement IB programmes in schools.  The QAF will provide IB the capacity to collect a comprehensive set of data that will measure effectiveness and better understand the most important aspects of the IB service delivery to schools. It relies on multiple methods of data collection and analysis in order to provide accurate indicators enabling IB to be confident that quality levels are appropriate and consistent, to improve current offerings, and to innovate in areas most important to IB educators.
Source: IBO 

ib quality assurance research for school services

The International Baccalaureate continues to experience strong growth across all three of its programmes.  Since 2000, the IB has grown annually by approximately 14% and in 2009 alone, the IB authorized over 400 programmes.  As the IB continues to grow it is imperative to maintain a high level of quality of its programmes and the IB experience.  An important component of achieving this goal is to ensure that schools involved in both the authorization and evaluation processes receive high quality and consistent service. The quality assurance framework is determined by these processes and provides IB the capacity to collect a comprehensive set of data that measures quality and consistency as well as enables the organization to understand the most important aspects of authorization and evaluation. It relies on multiple methods of data collection and analysis in order to provide accurate indicators, enabling the IB to be confident that quality levels are appropriate and consistent, to improve services, and to adapt to school needs.
Source: IBO 

cercetare ib pentru asigurarea calității în dezvoltarea profesională

Organizația IB oferă anual dezvoltare profesională pentru aproximativ 60,000 de cadre didactice din întreaga lume într-o varietate de modalități, printre care sesiuni de cursuri, colocvii la distanță și modele mixte.  Învățarea variată și aprofundată este o atracție a posibilităților de dezvoltare profesională pe măsură ce organizația IB își extinde aria și tipul de servicii de dezvoltare profesională. Aceasta a încurajat inovația și crearea de noi modele pentru a veni în întâmpinarea nevoilor unui grup divers de cadre didactice. Aceste oportunități reprezintă de asemenea provocări, existând în particular nevoia de asigurare nu numai a menținerii ci și a îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Elementul crucial pentru succesul tuturor acestor inițiative este Cadrul de Control al Calității (QAF) pentru dezvoltarea profesională.

Acest cadru de control al calității (QAF) se bazează pe scopurile și obiectivele expuse în arhitectura globală a cursurilor IB.  Aceasta este proiectată astfel încât cadrele didactice care urmează cursuri IB în orice țară de pe glob să aibă acces la o experiență de calitate care să le permită să implementeze cu succes proramele IB în școli. QAF oferă organizației IB capacitatea de a aduna un set comprehensiv de date care va măsura eficacitatea și va promova înțelegerea mai bună a clor mai importante aspecte ale serviciilor oferite școlilor. Cadrul de control al calității se sprijină pe metode multiple de colectare și analiză a datelor pentru a procura indicatori corecți permițând organizației să aibă încredere că nivelul calității este consistent și constant, să își îmbunătățească oferta curentă și să inoveze în ariile cele mai importante pentru cadrele didactice IB.
Sursa: IBO 

cercetare ib în vederea asigurării calității serviciilor pentru școli

Organizația International Baccalaureate continuă să se bucure de o creștere considerabilă în toate cele trei progame pe care le oferă. Din anul 2000, IB a crescut anual cu aproximativ 14% și numai în 2009, IB a autorizat peste 400 de programe.  Pe măsură ce organizația IB continuă să crească este imperativă menținerea unui nivel înalt de calitate a programelor de studiu, dând totodată posibilitatea multor școli să beneficieze de experiența IB. O componentă importantă pentru atingerea acestui scop este a asigura servicii consistente și de calitate pentru școlile aflate în proces de autorizare sau evaluare. Controlul calității este determinat de aceste procese și îi dă organizației IB capacitatea să adune un set comprehensiv de date care măsoară calitatea și consistența, dând totodată organizației posibilitatea să înțeleagă cele mai importante aspecte ale autorizării și evaluării. Se bazează pe metode multiple de colectare și analiză a datelor pentru a procura indicatori corecți, permițând organizației IB să se asigure că nivelul calității este adecvat și constant, să își îmbunătățească serviciile și să se adapteze la nevoile școlilor.  
Sursa: IBO