About MTIS|Despre MTIS

Legal Framework|Structura legală

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

MTIS observes the standards and legal requirements of its accrediting bodies, in full compliance to Romanian laws.

Administrative & Directive Norms

As the only school in Romania’s national education system authorized and accredited by both the Ministry of Education and by the International Baccalaureate, Mark Twain International School concurrently observes the standards and legal requirements of these expert accrediting bodies. 

The educational process at Mark Twain International School thus fully complies with the norms governing the deployment of school activity under the provisions of the law. As an illustration of this compliance, we shall enumerate the major administrative and directive norms that are envisioned:

MTIS își desfășoară activitatea educațională respectând standardele forurilor de expertiză din domeniu și în conformitate cu legile române. 

Acte normative și administrative

Fiind în prezent singura școală din sistemul național de invățământ din România care este autorizată și acreditată atât de Ministerul Educatiei, cât și de organizația externă International Baccalaureate, Mark Twain International School respectă cerințele legale și standardele de funcționare ale ambelor foruri de acreditare instituțională.

Așadar, actul educațional desfășurat la Mark Twain International School este guvernat de totalitatea normelor aplicabile desfășurării în condiții legale a activităților specifice instituției noastre de învățământ. În mod exemplificativ, enumerăm principalele acte normative și administrative cu caracter normativ pe care le avem în vedere:

education

 • Law of national education no. 1/2011, published in Romania’s Official Monitor, Part I no. 18 of 10 January 2011 and the derived legislation issued from its application;
 • OUG no. 75/2005, concerning the assurance of quality in education, published in Romania’s Official Monitor, Part I no. 642 of 20 July 2005, approved with amendments by law no. 87/2006, with its further amendments.

finance & accounting

 • Law no. 573/2003 – of the Fiscal Code, published in Romania’s Official Monitor, Part I no. 927 of 23 December 2003, with further amendments and additions.
 • Law of accounting no. 82/1991, published in Romania’s Official Monitor, Part I no. 265 of 27 December 1991, republished with further amendments and additions.

health & safety, civil defence, fire regulations

 • Law no. 319/2006, concerning health and safety regulations at work, published in Romania’s Official Monitor, Part I no. 646 of 26 July 2006;
 • Law no. 307/2006, concerning fire protection, published in Romania’s Official Monitor, Part I no. 633 of 21 July 2006;
 • Law no. 481/2004, concerning civil defence, published in Romania’s Official Monitor, Part I no. 1094 of 24 November 2004, republished.

work & employment

 •  Law no. 53/2003 – of the Employment and Work Code, published in Romania’s Official Monitor, Part I no. 72 of 5 February 2003, republished.

social dialogue

 • Law no. 62/2011, the law of social dialogue, published in Romania’s Official Monitor, Part I no. 322 of 10 May 2011.

other authorisations

 • by national health authorities, in accordance with law no. 95/2006, concerning the hygiene and health reform, and with the Order of the Ministry of Health no. 1030/2009;
 • for sanitary-veterinary and food safety conditions;
 • for the health and safety of work conditions, in accordance with law no. 319/2006, concerning health and safety at work.

educație

 •  Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011 și legislația secundară emisă în aplicarea ei;
 • OUG 75/2005, privind asigurarea calității educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare.

contabilitate & domeniul fiscal

 • Legea nr. 573/2003 - Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 265 din 27 decembrie 1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

securitate & sănătate în muncă, apărare civilă & împotriva incendiilor

 • Legea nr. 319/2006, privind securitatea și sănătatea în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 646 din 26 iulie 2006;
 • Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 633 din 21 iulie 2006;
 • Legea nr. 481/2004, privind protecția civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1094 din 24 noiembrie 2004, republicată

raporturile de muncă

 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 72 din 5 februarie 2003, republicatica.

dialog social

 • Legea nr. 62/2011, Legea dialogului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 322 din 10 mai 2011.

alte autorizații necesare

 • din punct de vedere sanitar, conform Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătații și Ordinului Ministerului Sănătații nr. 1030/2009;
 • din punct de vedere sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor;
 • din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, conform legii nr. 319/2006, privind securitatea și sănătatea în muncă.