About MTIS|Despre MTIS

Quality Culture Strategic Project|Proiect strategic: Cultura calității

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

MTIS was selected in 2011 to take part in the Quality Culture Strategic Project launched by the Ministry of Education. 

Improving Education Management

Mark Twain International School was selected in 2011 to take part in the Quality Culture Strategic Project launched by the Ministry of Education through its Quality Assurance Agency.

The general objective of this nationwide project, financed by the European Social Fund for Human Resources Development 2007-2013, is to improve the quality of education and education management in the pre-university sector by implementing global educational reference standards. 

The three specific objectives of the project, which mainly targets education experts, professional trainers and facilitators, school administrators and management teams, inspectors and quality assurance agents, are displayed below.

MTIS a fost selectată în anul 2011 să participe la Proiectul Strategic pentru Cultura Calității, lansat de Ministerul Educației. 

Creșterea calității managementului educațional

Mark Twain International School a fost selectată în anul 2011 să participe la Proiectul Strategic pentru Cultura Calității, lansat de Ministerul Educației prin Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar.

Obiectivul general al acestui proiect cu desfășurare amplă la nivel național, finanțat prin Fondul Social European pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, este de a crește calitatea educației și a managementului educațional în sectorul pre-universitar prin implementarea unor standarde de referință globale. 

Obiectivele specifice ale acestui proiect, ce țintește în primul rând experți și evaluatori, formatori și inspectori, directori de școală și membri ai consiliilor de administrație, precum și parteneri sociali în educație, sunt descrise pe scurt mai jos.

develop and implement strategies and tools for external quality assessment

Create and implement tools for external quality assessment in schools: methods, instructions and procedures concerning the mechanisms of external quality assurance, and the handbook for external quality assurance. 

train and prepare staff for the external quality assurance process

Train essential staff: external evaluators, quality assurance facilitators, school principals, members of school boards, members of the evaluation and quality assurance committees in schools.

develop a culture of quality by creating reports and comparative studies for the education system

Creating reports, studies and analyses to provide educational leadership and social partners with the information they need in order to assess the quality of education, base their decisions and adopt improvement strategies.

dezvoltarea și implementarea de instrumente și mecanisme de evaluare externă a calității

Elaborarea și implementarea instrumentelor de evaluare externă a calității educației în învățământul preuniversitar: metodologie, instrucțiuni și proceduri privind mecanismele de evaluare externă a calității, manual de evaluare externă a calității.

formarea și perfecționarea personalului implicat în evaluarea externă și asigurarea calității

Formarea actorilor esențiali: evaluatori externi, formatori în domeniul calității, directori ai unităților de învățământ preuniversitar, membri în consiliile de administrație ale școlilor, membri ai comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității la nivel de școală.

dezvoltarea culturii calității prin rapoarte și studii comparative la nivelul sistemului de învățământ

Realizarea de rapoarte, studii și analize în vederea furnizării către decidenții educaționali și partenerii sociali ai informațiilor necesare conștientizării nivelului calității educației, fundamentării deciziilor și adoptării strategiilor de îmbunătațire.