About MTIS|Despre MTIS

Strategy & Development|Strategie & dezvoltare

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

Objectives, targets and development actions, designed to facilitate the evolution of Mark Twain International School and of its community over the next five years. 

Strategic Plan Overview: 2013-2018

The MTIS Strategic Action Plan for 2013-2018 presents the overall objectives, strategic targets and continuous development actions, designed to facilitate the evolution of our school and of its community over the next five years in the direction of the optimal fullfilment of the MTIS mission and philosophy.

The Strategic Action Plan was designed and revisited by the leadership & management team throughout 2012-2013, based on the needs and aspirations of the MTIS Community. The plan and the periodical revisions to take place will be sent out to all internal and external stakeholders and posted on our school’s new website, due to be launched by Spring 2013.

obiectivele globale, țintele strategice și acțiunile continue vizând dezvoltarea școlii și a comunității MTIS în următorii cinci ani.

Privire generală asupra Planului strategic de acțiune 2013-2018

Planul strategic de acțiune al Mark Twain International School pentru perioada 2013-2018 prezintă obiectivele globale, țintele strategice și acțiunile continue vizând dezvoltarea școlii și a comunității în următorii cinci ani în direcția îndeplinirii optime a misiunii și a filozofiei MTIS.

Planul strategic de acțiune al MTIS a fost conceput și revizuit de echipa de conducere a școlii de-a lungul anului 2012, pe baza nevoilor și aspirațiilor comunității MTIS. Planul și revizuirile periodice care vor avea loc vor fi comunicate tuturor celor implicați din interiorul și din exteriorul MTIS și vor fi afișate pe noul site digital al școlii, care urmează să fie lansat în Primăvara 2013.

8 defining axes

The role of the following eight defining axes is to guide us through the implementation process of the strategic action plan towards the successful accomplishment of the projected targets.

 1. The MTIS academic programmes will be centred around the 12 essential elements of international education, with a view to providing a differentiated, student-centred approach to teaching and learning, and to stimulating all students to attain their full potential as life-long learners.
 2. MTIS will grow and consolidate its profile locally and globally by demonstrating leadership in 21st century international education - with outstanding baccalaureate pass rates, successful admission to prestigious universities worldwide, as well as excellent sciences, cultural and athletic projects beginning with our youngest students.
 3. MTIS will become quality provider of accredited professional development courses in Romania for teachers and school managers. 
 4. MTIS will implement progressive technology solutions and practices to facilitate learning, teaching, assessment, planning, reporting and school operations.
 5. MTIS will create a motivating professional environment in order to employ and maintain exceptional faculty and staff, and will continue to offer them continuous professional training opportunities.
 6. MTIS will actively promote social responsibility and cultivate excellent community relations.
 7. MTIS will strive to offer outstanding facilities, resources and services, by modernizing its campuses and renewing its procedures and practices.
 8. MTIS will develop a sound financial policy to ensure sustainability and continuous development.

6 focal points

The MTIS Strategic Action Plan for 2012-2017 is concentrated on six main focal points

 • Academic Programmes
 • Campus & Facilities
 • Quality Recruitment & Professional Development
 • Community & Social Responsibility
 • Communications and School Marketing
 • Financial Operations & Development

8 axe definitorii

Rolul următoarelor opt axe definitorii este de a ne călăuzi în procesul de implementare al planului strategic de acțiune în direcția îndeplinirii cu succes a țelurilor propuse:

 1. Programele de studiu ale MTIS vor fi centrate pe cele 12 elemente esențiale ale educației internaționale, în vederea oferirii unei abordări diferențiate, centrate pe elev a predării și învățării, și a stimulării tuturor elevilor să-și atingă potențialul maxim într-un proces de învățare continuă.
 2. MTIS va crește și își va consolida profilul local și global demonstrând inițiativă în educația internațională a secolului XXI  - cu rezultate deosebite la bacalaureat și la admiterea la universități de prestigiu din întreaga lume, precum și prin proiecte științifice, culturale și sportive de ținută care să-i implice pe toți elevii săi, de la cele mai fragede vârste.
 3. MTIS va deveni furnizor de programe de calitate destinate dezvoltării profesionale pentru profesori și directori de școli.
 4. MTIS va implementa practici și soluții tehnologice de ultimă oră pentru a facilita învățarea, predarea, evaluarea, planificarea și comunicarea în cadrul școlii, îmbunătățind astfel semnificativ funcționarea cotidiană a acesteia.
 5. MTIS va crea un mediu profesional motivant pentru a angaja și a păstra cadre didactice și administratori de excepție și va continua să le ofere oportunități de dezvoltare profesională continuă.
 6. MTIS va promova responsabilitatea socială și va cultiva relații excelente cu comunitatea.
 7. MTIS va continua eforturile de a oferi elevilor o bază materială, resurse și servicii moderne, prin modernizarea celor două campusuri și înnoirea procedurilor și practicilor utilizate.
 8. MTIS va implementa o politică financiară sănătoasă pentru a asigura dezvoltarea continuă și sustenabilă a instituției.

6 domenii principale

Planul strategic de acțiune al MTIS 2012-2017 se va focaliza asupra șase domenii principale:

 • Programe de studii
 • Campus & servicii
 • Recrutare de personal de calitate & dezvoltare profesională
 • Comunitate & responsabilitate socială
 • Comunicare și marketing școlar
 • Operațiuni financiare & de dezvoltare