Community|Comunitate

Donations|Donații

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

Physical persons or Registered legal persons may support the mission of MTIS and its development through donations.

Giving to MTIS 

Any physical or legal person can donate material goods or financial means towards Mark Twain International School. The donation is made through a contract by which a person, the donor, gives away for free and irrevocably the property rights over an asset to another person, the recipient, who accepts the gift. Click here for bank details

For inquiries and appointments, please use our online contact inquiry form or contact:
Mr. Mihai Anton, Director of Finance & Development, Tel. +40-733 000 087.

Persoanele fizice și persoanele juridice înregistrate au posibilitatea de a sprijini misiunea și dezvoltarea MTIS PRIN DONAȚII.

Donații către MTIS 

Orice persoană fizică sau juridică poate dona bunuri materiale sau mijloace financiare nelimitat. Donația se realizează printr-un contract prin care o persoană, donator, transmite în mod gratuit și irevocabil dreptul de proprietate asupra unui bun către o alta persoană, donatar, care îl acceptă. 
Accesați informațiile de cont bancar.  

Pentru informații suplimentare și programări, puteți utiliza formularul de contact online sau să ne contactați telefonic: Tel. +40-733 000 087, dl. Mihai Anton, Director Finanțe-Dezvoltare.

legal ground

  • The donation contract is provided in Book III, Title II, Chapter I of The Civil Code.

note

  • The donation is a free and unilateral contract, because the recipient is not bound to the donor by any obligation except the general debt of gratitude. However, it is possible to enter into a contract agreement that is entitled the donation with obligation, because it entails the satisfaction of certain obligations by the recipient, be they in the interest of the recipient, the donor or of a third party. 
  • The donation is irrevocable unless otherwise stipulated by law. For instance, the donation with obligation can be revoked if the obligations stipulated in the contract are not fulfilled. 
  • The donation is a solemn legal act because its validity is conditioned by the express consent of the parts, whether in person or by representative, given only in authentic form. 
  • If the object of the donation is a real estate asset, the donation contract can be signed only if the other legal conditions regarding the transfer of property rights over real estate have been fulfilled. If the object of the donation is movable assets, it is compulsory to draw up a document that contains a list of the assets and their estimated current market values.  

temei legal

  • Contractul de donație este prevăzut în Cartea III, Titlul II, Capitolul I, Cod Civil.

notă

  • Donația este un contract gratuit, unilateral, deoarece donatarul nu-și asumă obligații față de donator în afara îndatoririi generale de a-i purta recunoștință. Totuși este posibilă donația cu sarcină, denumită astfel deoarece donatorul o efectuează cu condiția ca donatarul să indeplinească anumite obligații fie în propriul său interes, fie în interesul donatorului, fie în interesul unui terț.
  • Donația are un caracter irevocabil cu excepția unor cazuri expres prevăzute de lege. Astfel, este revocabilă donația cu sarcină pentru neîndeplinirea condițiilor.
  • Donația este un act juridic solemn întrucât valabilitatea ei este condiționată de exprimarea consimțământului părților, personal sau prin mandatar numai în formă autentică.
  • Dacă obiectul donației îl constituie un bun imobil pentru încheierea actului este necesară îndeplinirea și a celorlalte condiții prevăzute de lege pentru înstrăinarea de imobile. Dacă se donează bunuri mobile este obligatorie întocmirea unui act care să cuprindă enumerarea și evaluarea lor.