Community|Comunitate

Natural Persons|Persoane fizice

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

Employed Natural persons - working individuals with legal capacity - may support the mission of MTIS and its development by redirecting 2% of their income tax to the state budget towards our school.

Redirecting 2% to MTIS

Any natural/physical person can redirect 2% of their income tax to the state budget towards Mark Twain International School. Seeing as though the income tax is a financial obligation, by redirecting 2% of the total amount owed to the state, you have the opportunity to decide for yourself exactly how to spend your tax money. 

1. If your income is earned from wages or similar sources (such as administrator, director or sole associate salary, remuneration of the president of the owners’ association etc.), we have provided the 'Application regarding the destination of the amount representing up to 2% of the annual income tax and deduction of expenses for savings in the collective system for the collective sector'. You can either directly fill out Form 230 (possible only if you are using Internet Explorer or Mozilla Firefox as browser) or print and fill out Form 230. In both cases, the completed form must be printed and signed before being registered with our HR Dept.

2. If your income is earned, individually or through a form of association, in money or in kind, from: a). renting out the use of goods, b). agricultural activities for which the net income is established in the real system, c). transfer of value titles, other than the social parts and movable assets of closed societies, d). buying and selling currencies, on the basis of a contract, as well as other similar operations, we have provided the 'Declaration regarding the income earned in Romania'.  You can either directly fill out Form 200 (possible only if you are using Internet Explorer or Mozilla Firefox as browser) or print and fill out Form 200. In both cases, the completed form must be printed and signed before being registered with our HR Dept.

In both cases presented above, fill out the forms in duplicate. Retain a copy for your own records and give the other copy, together with an income affidavit from your employer and a copy of your identity card, to the Registration Office of the Fiscal Authority that has jurisdiction over your domicile, or mail it by registered mail until the date of 25 May of every fiscal year.  

As an alternative, you can bring the above-mentioned documents to the MTIS Human Resources Office and fill in the forms with our support. MTIS will then register the forms for you.

For inquiries and appointments, please use our online contact inquiry form or contact Ms. Geta Dobre, Human Resources Dept., Tel. +40-735 000 178.

Persoanele fizice salariate au posibilitatea de a sprijini misiunea și dezvoltarea MTIS prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit datorat statului român către școala noastră.

Cum se redirecționează 2% 

Persoanele fizice salariate pot redirecționa 2% din impozitul pe venit datorat statului român către Mark Twain International School. Având în vedere că plata impozitului pe venit este o obligație legală, procedând la redirecționarea cotei de 2% din acesta, aveți posibilitatea de a dispune dumneavoastră direct pentru ce să fie folosită. 

1. Dacă realizați venituri din salarii și asimilate acestora (indemnizația administratorului, directorilor sau asociaților unici, remunerația primită de președintele asociației de proprietari etc.), vă punem la dispoziție 'Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul colectiv'. Puteți fie să completați direct Formularul 230 (numai dacă utilizați Internet Explorer sau Mozilla Firefox ca browser), sau să printați și să completați Formularul 230. In ambele cazuri acestea trebuie printate și semnate înainte de a fi depuse la Sediul MTIS.

2. Daca realizați, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din: a). cedarea folosinței bunurilor, b). activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, c). transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, d). câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, vă punem la dispoziție 'Declarație privind veniturile realizate din România'. Puteți fie să completați direct Formularul 200 (numai dacă utilizați Internet Explorer sau Mozilla Firefox ca browser), sau să printați și să completați Formularul 200. In ambele cazuri acestea trebuie printate și semnate înainte de a fi depuse la Sediul MTIS.

Completați formularele în două exemplare, din care un exemplar rămâne la dumneavoastră și un exemplar, însoțit de adeverința de venit de la locul de muncă și o copie a actului de identitate, îl depuneți la registratura organului fiscal în a carui rază teritorială aveți adresa de domiciliu, potrivit legii sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată pâna la data de 25 mai a fiecărui an fiscal. 

De asemenea, vă puteți prezenta cu actele specificate mai sus la Sediul MTIS - Departamentul Resurse umane pentru a completa cu îndrumare de specialitate formularele respective, urmând ca acestea să fie depuse mai departe de către MTIS.

Pentru informații suplimentare și programări, puteți utiliza formularul de contact online sau să ne contactați telefonic: Tel. +40-735 000 178, d-na Geta Dobre, Dep. Resurse umane.

legal ground

  • Title III: Income Tax. Chapter 3: Income earned from wages, art. 57, par. 4 from the Fiscal Code/Law no. 573/2003.
  • Title III: Income Tax. Chapter 10: Net taxable annual income, art. 84, par. 2 and 3 from the Fiscal Code/Law no. 573/2003.
  • OMFP 185/2007, art. 1 - 5 (that specifies the model and content of Forms 200 and 230, see above).

temei legal

  • Titlul III: Impozitul pe venit. Capitolul 3: Venituri din salarii, art. 57, alineat 4 din Legea nr. 573/2003 – Codul fiscal.
  • Titlul III: Impozitul pe venit. Capitolul 10: Venit net anual impozabil, art. 84, alineatele 2 si 3 din Legea nr. 573/2003 – Codul fiscal.
  • OMFP 185/2007, art. 1, pct. 5 (care reglementează modelul și conținutul Formularelor 200 și 230, menționate mai sus).