Community|Comunitate

Green Curriculum|Un curriculum verde

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

Unless someone like you cares a whole awful lot, nothing is going to get better. It's not! 

Dr. Seuss 

Long before keeping our planet green became a global concern, Dr. Seuss, through the voice of his character the Lorax, warned against mindless progress and the danger it posed to the Earth's natural beauty and delicate balance.  

Mark Twain International School students love reading Dr. Seuss' meaningful stories and recommend them as well as the wonderful activist movie about saving the Earth based on his book, The Lorax. Catch a glimpse on this page.

Dacă cineva ca tine nu se îngrijește din toată inima de ce se întâmplă în jur, nimic nu va deveni mai bun. Vă spun!

Dr. Seuss   

Cu mult înainte ca preocupările de conservare a mediului să fi devenit o grijă globală, Dr. Seuss, prin vocea personajului său Lorax, ne-a avertizat împotriva progresului lipsit de viziune și a pericolului în care pune frumusețea naturală a pământului și echilibrul său delicat.  

Elevii de la Mark Twain International School apreciază și citesc cu plăcere poveștile pline de miez ale lui Dr. Seuss și vi le recomandă împreună cu minunatul film activist despre cum să salvăm Pământul, bazat pe cartea sa mult iubită, The Lorax. Puteți vedea un scurt film de prezentare pe această pagină.

MTIS students of all ages Learn about our world and how to care for it as part of the academic programme.

Conserving our world for future generations 

From as early as 3 years old to the beginning of young adulthood at 19, every student at Mark Twain International School learns about the beauty of the world we live in and share, and about how to conserve it for the benefit of all beings and future generations. This significant journey unfolds throughout the curriculum continuum as outlined below:

Elevii MTIS de toate vârstele învață, ca cerință a programei de studiu, despre planeta noastră și despre cum să o îngrijim.

Păstrând Pământul pentru generațiile viitoare

Încă de la vârsta de preșcolar 3 ani și până la cea de tânăr de 19 ani, fiecare elev al Mark Twain International School învață despre frumusețea lumii în care trăim și pe care o împărțim, precum și despre felul în care o putem păstra astfel pentru beneficiul tuturor ființelor și al generațiilor viitoare. Această importantă călătorie se desfășoară de-a lungul întregului curriculum, după cum se poate vedea în cele schițate mai jos: 

PYP: ENDANGERED SPECIES AND LIMITED EARTH RESOURCES

The Primary Years Programme at MTIS, for students 3 to 11, fosters the development of a positive and responsible attitude towards the environment through various units of inquiry that are studied throughout the programme. Thus, our preschool and primary school students conduct inquiries into endangered species, the limited nature of Earth’s resources as well as into the connections between human actions and the environment. As a result of their learning, students take thoughtful action by trying to raise awareness regarding environmental issues within our community or by finding and putting into practice ways to protect nature and its resources.  Read more.

MYP: SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF INCREASING ENVIRONMENTAL THREATS

The Environments area of interaction in the Middle Years Programme (11-16) at MTIS aims to develop students' awareness of their interdependence with the environment so that they understand and accept their responsibilities. It deals with the importance of the local and global environment, the concepts of sustainable development in a context of increasing environmental threats, related problems of a socio-economic nature.The study of environments assists students in: understanding the links between economic, political and social issues, and how these affect the environment; developing positive and responsible attitudes towards their environments; gaining the skills and commitment to contribute to their environments.Through coursework and activities, teachers can help students to gain an understanding of related concepts and issues at the personal, local and global levels by guiding their investigations through the perspectives of: awareness, responsibility, action and reflection.  Read more.

DP: THE WORLD'S ECOSYSTEMS AND THE CONSEQUENCES OF OUR ACTIONS

The wide variety of subjects offered in the Diploma Programme at MTIS, for students ages 16 to 19, and the interrelatedness of these subjects provide our students with numerous opportunities to discover and understand the relationships between the components of the world's ecosystems among which we exist. Through the CAS component and environmental studies courses, the students and teachers of the learning community deepen this understanding and become aware of the consequences of their actions in different environments. This awareness leads to transdisciplinary projects that promote the care for human and natural resources. Read more.

PYP: SPECII PE CALE DE DISPARIȚIE & RESURSELE LIMITATE ALE PĂMÂNTULUI

Programul anilor primari Primary Years Programme la MTIS (3 - 11 ani) promovează dezvoltarea unei atitudini pozitive și responsabile față de mediu prin diversele unități de studiu cercetate în cursul programei. Astfel, preșcolarii și școlarii de la MTIS fac investigații despre speciile aflate în pericol de extincție, despre natura limitată a resurselor pământului, precum și despre legătura dintre acțiunile oamenilor și mediul în care trăim. Ca urmare a celor învățate, elevii își gândesc acțiunile și încearcă să crească nivelul de conștientizare a problemelor de mediu în comunitate, găsind căi de a proteja natura și resursele ei și punându-le în practică. Citește mai departe.

MYP: DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ ÎN CONTEXTUL AMENINȚĂTILOR ÎN CREȘTERE LA ADRESA MEDIULUI

Aria de interacțiune numită Medii din cadrul Programului de învățământ secundar Middle Years Programme (11-16 ani) la MTIS își propune să dezvolte înțelegerea interdependenței dintre noi și mediile naturale și artificiale, astfel încât elevii să își însușească și accepte responsabilitățile cu privire la acestea. Aria se ocupă de importanța mediului local și global, de conceptul de dezvoltare sustenabilă în contextul unor amenințări crescânde la integritatea mediului și de problemele înrudite din sfera socio-economică. Studiul mediilor îi sprijină pe elevi în înțelegerea cauzelor economice, politice și sociale și a efectelor acestora asupra mediului; la dezvoltarea atitudinii pozitive și responsabile față de mediile în care trăiesc; și la dobândirea deprinderilor și a stăruinței necesare pentru a contribui pozitiv la acestea. Prin ore de curs și activități extra-școlare, elevii dobândesc o înțelegere mai bună a noțiunilor și a problemelor de mediu la nivel local și global, fiind ghidați de către profesori în investigarea acestora prin prisma etapelor de conștientizare, responsabilizare, acțiune și reflecție. Citește mai departe.

DP: ECOSISTEMELE LUMII & CONSECINȚELE ACȚIUNILOR NOASTRE

Varietatea largă de discipline oferite la Diploma Programme la MTIS, pentru elevi între 16 și 19 ani, și inter-relația dintre aceste discipline le oferă elevilor noștri numeroase prilejuri de a descoperi și a înțelege legăturile complexe dintre componenetele ecosistemelor în care existăm ca una din verigile acestora. Prin componenta de CAS și cursul de Mediu și ecosisteme, elevii și profesorii își adâncesc înțelegerea acestor aspecte și devin mai conștienți de consecințele acțiunilor omului asupra mediului. Această înțelegere duce la inițierea de proiecte transdisciplinare care promovează grija față de resursele naturale și umane. Citește mai departe.