Youth Action Research|Cercetare în acţiune pentru elevi

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

MTIS students research causes of global interest together and express confident viewpoints based on their inquiries.

Student Involvement in World Matters

Students at Mark Twain International School participate in developmental study groups, in local debate sessions, and at student research and representation conferences around the world on a variety of global topics.

Their most recent participation in a debate and representation event of major significance took place in December 2012 at the Turkish International Model United Nations '12 in Istanbul, where the MTIS Delegation - 6 outstanding 11th Grade IB Diploma Programme students -  joined over 200 students, representing over 60 countries and international organizations, for 4 challenging days of dissemination, presentation and confrontation on the relevant world issues on the agenda that need immediate attention and action: 

Elevii MTIS aprofundează împreună teme de interes global și își exprimă punctele de vedere cu încredere pe baza cercetării efectuate anterior . 

Implicarea elevilor în cercetare și dezbatere. 

Elevii MTIS participă în grupuri de optimizare și de dezvoltare personală, în sesiuni de dezbateri şi la conferinţe de cercetări şi lucrări ştiinţifice pe o varietate de teme de interes global.

Cea mai recentă participare a elevilor MTIS la un eveniment semnificativ de reprezentare și dezbatere a avut loc în decembrie 2012 la Conferința Turkish International Model United Nations '12 la Istanbul, unde Delegația MTIS - formată din 6 elevi fruntași de clasa a XI-a IB Diploma Programme - s-a confruntat cu peste 200 de elevi, reprezentând peste 60 de țări și organizații internaționale, pe parcursul a 4 zile solicitante de runde de diseminare și argumentare pe următoarele teme actuale ale omenirii incluse pe agenda conferinței:

timun 2012 agenda

GA1 – Disarmament 

 • Measures to prevent terrorist groups from acquiring weapons of mass destruction
 • Eradicating violence caused by religious extremism in MEDCs
 • Establishing a nuclear-weapon-free zone in the Middle East 

GA2 – Human Rights      

 • Human rights violations in Syria
 • The promotion and protection of human rights in a multicultural context through combatting of intolerance,discrimination and xenophobia
 • Protection of the reproductive rights of females 

GA3 – Territorial Disputes 

 • The territorial disputes between South Sudan and Sudan in Abyei and Kafia Kingi
 • The question of Kosovo
 • Disputes arising from predicted land losses due to global warming 

GA4 – Environment 

 • Protection of the global climate for the present and future of the planet
 • Exploring environmentally friendly alternative energy sources
 • Global access to safe drinking water 

GA5 – Legal 

 • The status of child soldiers under the Geneva Convention
 • Establishing new MDGs
 • Good governance in the Middle East 

Security Council 

 • Palestine’s bid for full membership of the UN
 • Illicit drug trafficking in Latin America
 • Reviewing of the United Nations Peacekeeping Mission in Sudan 

ECOSOC 

 • Measures to combat fraudulent practices in member state financial reporting
 • The issue of organ trafficking
 • Combating the exploitation of workers by multinational corporations in developing nations 

Special Committee on “The Right to Privacy in a Globalizing World” 

 • The usage of DNA surveillance in security systems and its implications on privacy
 • The misuse of social media for stealing private information
 • The protection of the freedom of speech in cyberspace

Agenda TIMUN 2012

GA1 – Dezarmare 

 • Măsuri pentru prevenirea grupurilor teroriste de a achiziționa arme de distrugere în masă
 • Eradicarea violenței cauzate de extremism religios în țările MEDC (Țări mai dezvoltate dpdv economic)
 • Stabilirea unei zone-fără-arme în Orientul Mijlociu 

GA2 – Drepturile Omului 

 • Încălcarea Drepturilor Omului în Siria
 • Promovarea și apărarea Drepturilor Omului într-un context multicultural prin combaterea intoleranței, discriminării și xenofobiei
 • Protejarea drepturilor reproductive ale femeilor

GA3 – Dispute teritoriale 

 • Disputele teritoriale între Sudanul de Sud și Sudan în Abyei și Kafia Kingi
 • Situația din Kosovo
 • Disputele ce se nasc din pierderile de proprietăți prevazute de încălzirea globală 

GA4 – Mediul înconjurător 

 • Protejarea climei în interesul prezent și viitor al planetei noastre
 • Cercetarea privind surse alternative ecologice de energie 
 • Accesul întregii populații a planetei la apă potabilă 

GA5 – Dezbateri legale 

 • Statutul soldaților minori conform Convenției de la Geneva
 • Stabilirea unor noi MDC-uri (Millenium Developing Goals)
 • Buna guvernare a Orientului Mijlociu 

Consiliul de Securitate 

 • Oferta Palestinei pentru statutul de membru deplin al Națiunilor Unite
 • Traficul ilicit de droguri în America Latină
 • Revizuirea Misiunii Națiunilor Unite de Păstrare a Păcii în Sudan 

ECOSOC 

 • Măsuri de combatere a practicilor frauduloase în raportarea financiară a statelor membre 
 • Problema traficului de organe
 • Combaterea exploatării lucrătorilor de către corporații multinaționale în țările în curs de dezvoltare 

Comisia Specială pentru “Dreptul la Protecția Informațiilor Personale într-o Lume în Plină Globalizare” 

 • Folosirea ADN-ului în sistemele de securitate și de supraveghere și implicațiile acesteia asupra dreptului la protecția informațiilor personale
 • Abuzarea de rețelele sociale pentru a sustrage informații personale
 • Apărarea liberei expresii în spațiul virtual