Programmes|Programe

Assessment|Evaluarea

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
IB DP final projects
IB DP student groups
IB DP final assessment

In addition to academic skills, Diploma Programme assessment encourages an international outlook and intercultural skills where appropriate, while assessment tasks are designed to support and encourage good classroom teaching and learning. 

Philosophy  

The International Baccalaureate assesses student work as direct evidence of achievement against the stated goals of the Diploma Programme courses. The Diploma Programme goals provide students with: 

 • a broad and balanced, yet academically demanding, programme of study
 • the development of critical-thinking and reflective skills
 • the development of research skills
 • the development of independent learning skills
 • the development of intercultural understanding
 • a globally recognized university entrance qualification.            

Mastering Advanced Academic Skills

Diploma Programme assessment procedures measure the extent to which students have mastered advanced academic skills in fulfilling these goals, for example: analysing and presenting information, evaluating and constructing arguments, and solving problems creatively. Basic skills are also assessed, including: retaining knowledge, understanding key concepts, and applying standard methods.          

In addition to academic skills, Diploma Programme assessment encourages an international outlook and intercultural skills where appropriate. Assessment tasks are designed to support and encourage good classroom teaching and learning. Student results are determined by performance against set standards, not by each student's position in the overall rank order.

Read more about Assessment Feedback & Reporting Strategies for the MTIS High School Division.

Pe lângă deprinderile academice, evaluarea în Diploma Programme încurajează o deschidere internațională și interculturală acolo unde este relevantă, iar Sarcinile de evaluare sunt construite astfel încât să sprijine o bună abordare Pedagogică.  

Filosofie 

Organizația International Baccalaureate evaluează lucrările elevilor ca evidență directă a realizării obiectivelor stipulate de către cursurile din Diploma Programme. Obiectivele din Diploma Programme le asigură elevilor: 

 • un program de studiu academic cu un spectru larg, echilibrat și riguros
 • dezvoltarea deprinderilor de gândire critică și de reflectare
 • dezvoltarea deprinderilor de studiu independent
 • dezvoltarea înțelegerii interculturale
 • o calificare recunoscută pe tot globul pentru admiterea la universitate.   

Stăpânirea deprinderilor avansate de învățare

Procedeele de evaluare din Diploma Programme măsoară gradul de stăpânire a unor deprinderi academice avansate, cum ar fi: analiza și prezentarea informației, evaluarea și construirea argumentelor, precum și rezolvarea creativă a problemelor. Sunt de asemenea evaluate deprinderi de bază, precum: reținerea de cunoștințe, înțelegerea noțunilor de bază și aplicarea metodelor standard.   

Pe lângă deprinderile academice, evaluarea în Diploma Programme încurajează o abordare internațională și interculturală acolo unde este relevantă. Sarcinile de evaluare sunt construite astfel încât să sprijine buna practică pedagogică. Rezultatele elevilor sunt evaluate în funcție de criterii date și nu de poziția acestora în grupul total de rezultate.        

Citiți despre Strategiile & instrumentele de informare/raportare MTIS utilizate la Liceu.

methods

A variety of different methods are used to measure student achievement against the objectives for each course.  

External assessment
Examinations form the basis of the assessment for most courses because of their high levels of objectivity and reliability. They include:

 • essays
 • structured problems
 • short-response questions
 • data-response questions
 • text-response questions
 • case-study questions
 • multiple-choice questions (limited use of these).   
There are also a small number of other externally assessed pieces of work, for example,  theory of knowledge  essays,  extended essays  and world literature assignments. These are completed by students over an extended period under teacher supervision instead of examination conditions, and are then marked by external examiners.  

Internal assessment
Teacher assessment is also used for most courses. This includes:

 • oral work in languages
 • fieldwork in geography
 • laboratory work in the sciences
 • investigations in mathematics
 • artistic performances.   
Assessments are checked by external examiners and normally contribute between 20% and 30% of the total mark. Some of the  arts courses , for example, music, theatre arts and visual arts, have assessment of a major practical component, which can account for as much as 50% of the total mark. 

issue of ib exam results

There are two examination sessions each year:

 • May session—results issued on 5 July (This is the session MTIS is registered for.)
 • November session—results issued on 5 January.

Following  release of results , students' grades can immediately be distributed by the IB to universities and university admission bodies around the world.  

grading

Diploma Programme students follow six courses at higher level or standard level. The grades awarded for each course range from 1 (lowest) to 7 (highest). Students can also be awarded up to three additional points for their combined results on Theory of knowledge and the Extended essay. Therefore, the highest total that a Diploma Programme student can be awarded is 45 points. The diploma is awarded to students who gain at least 24 points, subject to certain minimum levels of performance across the whole diploma and to satisfactory participation in Creativity, action and service (CAS). 

Metode

O varietate de metode diferite sunt folosite pentru a măsura performanța elevilor în raport cu obiectivele stabilite pentru fiecare curs.

Evaluarea externă
Examenele scrise alcătuiesc baza evaluării celor mai multe cursuri datorită nivelului ridicat de obiectivitate și fiabilitate. Acestea includ:

 • eseuri
 • probleme structurate
 • scurte răspunsuri
 • întrebări și răspunsuri pe bază de date 
 • întrebări și răspunsuri pe bază de texte
 • întrebări de studii de caz
 • întrebări cu răspunsuri multiple la alegere (uz limitat).   
Sunt de asemenea evaluate extern câteva componente scrise cum ar fi eseul extins, eseul de teoria cunoașterii, eseul de literatură în traducere ș.a. Acestea sunt redactate în timp de către elevi sub supravegherea profesorului și nu în condiții de examen, și sunt apoi evaluate de către examinatori externi.  

Evaluarea internă
Evaluarea internă, realizată de către profesorii MTIS, e de asemenea folosită la cele mai multe cursuri. Aceasta include:

 • prezentări și comentarii orale în cadrul studiilor de limbă
 • cercetarea de teren în cadrul geografiei
 • lucrări de laborator în cadrul științelor
 • investigații matematice
 • performanțe artistice.   
Evaluările interne sunt moderate de către examinatori externi și contribuie între 20% și 30% din nota finală. În cadrul unor cursuri de artă, de exemplu teatru, muzică și artă vizuală, evaluarea internă a unei componente practice majore poate contribui până la 50% din nota finală.

Publicarea rezultatelor la Examenele IB

Sunt organizate două sesiuni de examene International Baccalaureate anual:

 • Mai—rezultatele sunt anunțate pe 5 iulie (MTIS este înregistrată la această sesiune.)
 • Noiembrie—rezultatele sunt anunțate pe 5 ianuarie. 
După anunțarea rezultatelor, notele elevilor pot fi comunicate imediat universităților și instituțiilor de învățământ superior din întreaga lume.   

Notarea

Candidații din Diploma Programme studiază șase materii la nivel standard sau ridicat. Notele acordate pentru fiecare curs merg de la 1 (cea mai mică) la 7 (cea mai mare). Elevii pot primi de asemenea până la trei puncte pentru rezultatele combinate la Teoria cunoașterii și la Eseul extins. Așadar numărul total maxim de puncte ce poate fi acordat unui candidat este de 45 de puncte. Se acordă diplomă elevilor care obțin minimum 24 de puncte, cu condiția obținerii de note minime la toate materiile studiate și a satisfacerii cerințelor de Creativitate, acțiune și serviciu (CAS).