Programmes|Programe

Core Requirements|Cerințe specifice

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
IB DP students in the lab
IB DP student group
IB DP technology
IB DP student in library
In addition to the six courses studied, The core of the DP curriculum model consists of three unique components with specific requirements that are included in the programme to broaden the educational experience and challenge students to apply their knowledge and understanding. 

În afara examenelor susţinute la cele 6 discipline alese, elevii trebuie să satisfacă trei cerinţe, ce stau la baza programei DP, incluse pentru a-i stimula pe elevi să aprofundeze cunoştinţele dobândite şi înţelegerea acestora şi a le oferi prilejul de a se întâlni cu experienţe educaţionale noi.

The 3 Core Components

Q

Extended Essay (EE)

A

The extended essay of 4,000 words offers the opportunity for IB students to investigate a topic of special interest, usually one of the student's six DP subjects, and acquaints them with the independent research and writing skills expected at university. It is intended to promote high-level research and writing skills, intellectual discovery and creativity - resulting in approximately 40 hours of work. It provides students with an opportunity to engage in personal research on a topic of their choice, under the guidance of a supervisor. This leads to a major piece of formally presented, structured writing of no more that 4,000 words, in which ideas and findings are communicated in a reasoned and coherent manner, appropriate to the subject, It is recommended that students follow the completion of the written essay with a short, concluding interview - viva voce - with the supervisor. In countries where normally interviews are required prior to acceptance for employment or for a place at university, the extended essay had proved to be a valuable stimulus for discussion. A World Studies Extended essay is now offered as a unique alternative.

Q

Theory of Knowledge (TOK)

A

The interdisciplinary TOK course is designed to develop a coherent approach to learning that transcends and unifies the academic areas and encourages appreciation of other cultural perspectives. The theory of knowledge course is in part intended to encourage students to reflect on the huge cultural shifts worldwide around the digital revolution and the information economy. The extent and impact of the changes vary greatly in different parts of the world, but everywhere their implications for knowledge are profound. Theory of knowledge encourages critical thinking about knowledge itself and aims to help young people make sense of that they encounter. Its core content focuses on questions such as the following:
· What counts a knowledge?
· How does it grow?
· What are its limits?
· Who owns knowledge?
· What is the value of knowledge?
· What are the implications of having, or not having, knowledge?
TOK activities and discussions aim to help students discover and express their views on knowledge issues. The course encourages students to share ideas with others and to listen and learn from what others think. In this process students' thinking and their understanding of knowledge as a human construction are shaped, enriched and deepened. Connections may be made between knowledge encountered in different Diploma Programme subjects, in CAS experience or in extended essay research; distinctions between different kinds of knowledge may be clarified.

Q

Creativity Action service (CAS)

A

CAS is at the heart of the Diploma programme, involving students in a range of activities that take place alongside their academic studies throughout the IB Diploma Programme. The component's three strands, often interwoven with particular activities, are characterized as follows:
· Creativity - arts and other experiences that involve creative thinking
· Action - physical exertion contributing to a healthy lifestyle, complementing academic work elsewhere in the IB Diploma Programme
· Service - an unpaid and voluntary exchange that has a learning benefit for the student.
Creativity, action, service encourages students to be involved in activities as individuals and as part of a team that take place in local, national and international contexts. Creativity, action, service enables students to enhance their personal and interpersonal development as well as their social and civic development, through experiential learning, lending an important counterbalance to the academic pressures of the rest of the IB Diploma Programme. It should be both challenging and enjoyable - a personal journey of self-discovery that recognizes each student's individual starting point. Activities should provide:
· real, purposeful activities, with significant outcomes
· personal challenge - tasks must extend the student and be achievable in scope
· thoughtful consideration, such as planning, reviewing progress and reporting
· reflection on outcomes and personal learning.

Cele 3 componente unice

Q

Eseul Extins (EE)

A

Eseul extins de 4 000 cuvinte le oferă elevilor IB prilejul de a investiga un subiect de interes academic, aflat de obicei în interiorul uneia din disciplinele studiate, și de a se familiariza cu cercetarea independentă și cu redactarea unei lucrări academice, deprinderi ce le vor fi necesare la universitate. Scopul lucrării este de a promova cercetarea și redactarea la nivel academic, descoperirea intelectuală și creativitatea, rezultând în aproximativ 40 de ore de lucru. Elevii au astfel ocazia de a se angaja într-o cercetare personală a unui subiect la alegerea lor, sub conducerea unui profesor co-ordonator. Aceasta duce la elaborarea unei lucrări structurate, prezentate conform unor cerințe academice formale, de 4 000 de cuvinte, în care ideile și observațiile elevului sunt expuse argumentat și coerent într-o manieră adecvată subiectului abordat. Se recomandă ca eseul extins să se încheie cu un scurt interviu susținut după depunerea lucrării finale – viva voce – cu profesorul coordonator. In țările unde un interviu este necesar pentru obținerea admiterii la universitate sau a angajării, eseul extins s-a dovedit a fi un bun stimulent de discuție. Elevii DP pot acum scrie un eseu extins în domeniul Studiilor globale, ca alternativă unică.

Q

Teoria Cunoașterii (TOK)

A

Cursul interdisciplinar de teoria cunoașterii are drept scop dezvoltarea unei abordări coerente față de învățare care transcende și unifică domeniile de studiu academic și încurajează aprecierea altor perspective culturale. Cursul de teoria cunoașterii este de asemenea conceput să încurajeze elevii să reflecteze la schimbările culturale ce au loc datorită revoluției digitale și economiei informației. Amploarea și impactul schimbărilor diferă mult în diferite părți ale lumii, dar peste tot implicațiile în sfera cunoașterii sunt profunde. Teoria cunoașterii încurajează gândirea critică și analiza cunoașterii însăși, pentru a-i ajuta pe elevi să înțeleagă semnificația celor întâlnite. Conținutul principal al acestei materii este:
· Ce este cunoașterea?
· Cum se dezvoltă?
· Care sunt limitele ei?
· Cine deține cunoașterea?
· Care este valoarea cunoașterii?
· Ce implică faptul de a avea sau nu avea cunoaștere? Activitățile și discuțiile din cadrul orelor de teoria cunoașterii îi ajută pe elevi să descopere și să exprime puncte de vedere personale asupra unor chestiuni legate de cunoaștere. Elevii sunt încurajați să își împărtășească ideile și să afle ce gândesc cei din jurul lor. In acest proces, gândirea elevilor și înțelegerea cunoașterii ca pe o construcție umană sunt formate, îmbogățite și adâncite. Sunt încurajate conexiunile cu diferite arii de cunoaștere din cadrul disciplinelor studiate, cu experiențele de CAS sau cu eseul extins, iar distincțiile dintre diferitele tipuri de cunoaștere sunt clarificate.

Q

Creativitate Acțiune Servicii (CAS)

A

Creativitatea, acțiunea, serviciul se situează în centrul programului de bacalaureat al IB, implicând elevii într-o serie de activități care au loc în afara studiilor academice. Cele trei aspecte ale componentei, adesea împletite în activități concrete, se caracterizează astfel:
· Creativitate – arte și alte experiențe care implică gândirea creatoare
· Acțiune – efort fizic care contribuie la un stil de viață sănătos, complementar cu studiul academic efectuat în cadrul IB Diploma Programme
· Serviciu - muncă voluntară în benefciul comunității și care este o experiență educațională pentru elev. Componenta creativitate, acțiune, serviciu (CAS) încurajează implicarea elevilor în activități individuale și de echipă, în contexte locale, naționale și internaționale. Creativitatea, acțiunea, serviciul le permit elevilor să se dezvolte personal și interpersonal, civic și social, prin învățarea experiențială, oferind astfel o puternică contrapondere presiunii academice din restul programului de bacalaureat al IB. Trebuie să fie o provocare dar și o plăcere – o călătorie personală de descoperire de sine care recunoaște punctul de pornire a fiecărui elev. Activitățile trebuie să ofere:
· activități efective și utile, cu rezultate semnificative
· provocări personale – sarcini care provoacă elevul și pot fi atinse
· prilejul de considerare matură, incluzând planificarea, analiza progresului și raportarea
· reflecția asupra rezultatelor și a învățării personale.