Programmes|Programe

Diploma Programme Overview|Diploma Programme: Informații generale

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
IB DP student
IB DP studies

The IB Diploma Programme is normally taught over two years and has gained recognition and respect from the world's leading universities. 

Critical Thinking Skills and International-mindedness 

Life in the 21st century, in an interconnected, globalized world, requires critical-thinking skills and a sense of international-mindedness, something that International Baccalaureate Diploma Programme students come to know and understand. The IB Diploma Programme is designed as an academically challenging and balanced programme of education with final examinations that prepares students, normally aged 16 to 19, for success at university and life beyond. The programme is normally taught over two years and has gained recognition and respect from the world's leading universities. 

Programul IB Diploma programme se desfăşoară pe durata a 2 ani şi a câştigat recunoaştere şi respect din partea celor mai mari universităţi din lume. 

Gândire critică şi o mentalitate internaţională

Viaţa în secolul XXI, într-o lume globalizată şi inter-conectată, necesită deprinderi de gândire critică şi o mentalitate internaţională, pe care elevii înscrişi în programul International Baccalaureate Diploma Programme sunt deprinşi să le cunoască şi folosească. Programul de Bacalaureat Internaţional este conceput ca un program de înaltă ţinută academică, echilibrat din punctul de vedere al disciplinelor studiate, cu examene finale, care pregăteşte elevii între 16 şi 19 de ani, pentru succes la universitate şi în viaţa profesională. Programul se desfăşoară pe durata a 2 ani şi a câştigat recunoaştere şi respect din partea celor mai mari universităţi din lume. 

Q

The Diploma Programme Curriculum

A

IB Diploma Programme students study six courses at higher level or standard level. Students must choose one subject from each of groups 1 to 5, thus ensuring breadth of experience in languages, social studies, the experimental sciences and mathematics. The sixth subject may be an arts subject chosen from group 6, or the student may choose another subject from groups 1 to 5. In addition, the programme has three core requirements that are included to broaden the educational experience and challenge students to apply their knowledge and understanding.The extended essay is a requirement for students to engage in independent research through an in-depth study of a question relating to one of the subjects they are studying. Theory of knowledge is a course designed to encourage each student to reflect on the nature of knowledge by critically examining different ways of knowing (perception, emotion, language and reason) and different kinds of knowledge (scientific, artistic, mathematical and historical). Creativity, action, service requires that students actively learn from the experience of doing real tasks beyond the classroom. Students can combine all three components or do activities related to each one of them separately.

Q

Assessment in the Diploma Programme

A

Students take written examinations at the end of the programme, which are marked by external IB examiners. Students also complete assessment tasks in the school, which are either initially marked by teachers and then moderated by external moderators or sent directly to external examiners.The diploma is awarded to students who gain at least 24 points, subject to certain minimum levels of performance across the whole programme and to satisfactory participation in the creativity, action, service requirement. The highest total that a Diploma Programme student can be awarded is 45 points.

Q

Curriculum Diploma Programme

A

Elevii înscrişi în IB Diploma Programme studiază şase discipline la nivel standard şi la nivel avansat. Elevii trebuie să aleagă câte o disciplină din fiecare grup de discipline (arie curriculară) de la 1 la 5, ceea ce asigură o varietate de experienţe educaţionale în domeniul lingvistic, al ştiinţelor exacte, al ştiinţelor umane şi al matematicii. A şasea disciplină poate fi aleasă din al şaselea grup de studiu, cel al artelor, sau dintr-unul din grupurile de la 1 la 5.
In afara examenelor susţinute la cele 6 discipline alese, elevii trebuie să satisfacă trei cerinţe de bază ale programului, incluse pentru a-i stimula pe elevi să aprofundeze cunoştinţele dobândite şi înţelegerea acestora şi a le oferi prilejul de a se întâlni cu experienţe educaţionale noi. Eseul extins le cere elevilor să efectueze o muncă independentă de cercetare prin studiul aprofundat al unei ipoteze de cercetare dintr-unul din domeniile pe care le studiază. Teoria cunoaşterii este un curs conceput pentru a-l încuraja pe fiecare elev să reflecteze la natura cunoaşterii prin examenul a diferite căi de cunoaştere (prin percepţie, emoţie, limbaj şi raţiune) şi a diferite tipuri de cunoaştere (ştiinţifică, artistică, matematică, istorică şi etică). Creativitate-acţiune-serviciu este o componentă în cadrul căreia elevii învaţă activ din experienţa efectuării unor sarcini concrete în afara şcolii. Elevii pot combina toate cele trei componente sau pot face activităţi legate de fiecare din ele separat.

Q

Evaluarea în Diploma Programme

A

Elevii DP dau examene scrise la sfârşitul programului, notate de către examinatori IB. Elevii au de asemenea de îndeplinit o serie de sarcini de evaluare în cadrul şcolii, care sunt fie notate iniţial de profesorii de la clasă şi apoi trimise examinatorilor externi spre ratificare, fie examinate extern de către examinatori IB. Dobândesc Diploma IB elevii care au acumulat minimum 24 de puncte, cu condiţia de a fi menţinut un nivel minim de performanţă pe parcursul întregului program şi de a fi participat satisfăcător la componenta de creativitate, acţiune şi serviciu. Numărul maxim de puncte ce poate fi obţinut în cadrul programului este de 45.