Programmes|Programe

Areas of Interaction|Ariile de interacțiune

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
small student group
MYP student in the library
MYP areas of interaction
large group of MYP students

The five MYP areas of interaction provide the main focus for developing the connections between the disciplines, so that MTIS students will learn to see knowledge as an interrelated, coherent whole. 

Taking Inquiry Beyond Subject Boundaries

The five areas of interaction of the Middle Years Programme provide the main focus for developing the connections between the disciplines, so that MTIS students will learn to see knowledge as an interrelated, coherent whole. These are: Approaches to learning; Community and service; Human ingenuity; Environments; Health and social education. 

More particularly, the five areas of interaction:  

 • are embedded in the subjects and developed naturally through them
 • provide both an organization and an extension of learning within and across the subjects, through the exploration of real-life issues
 • inspire special activities and interdisciplinary projects
 • form part of the framework for student inquiry and take investigative learning further than subject boundaries
 • are a vehicle for refining conceptual understanding through different perspectives
 • guide reflection and lead from knowledge to thoughtful action.

Ariile de interațiune MYP oferă obiectivul principal pentru stabilirea de conexiuni între discipline, astfel încât elevii MTIS să învețe să vadă cunoașterea ca pe un întreg coerent și inter-relațional. 

Depășind granițele studiului pe discipline 

Ariile de interațiune din cadrul Middle Years Programme oferă obiectivul principal pentru stabilirea de conexiuni între discipline, astfel încât elevii MTIS să învețe să vadă cunoașterea ca pe un întreg coerent și inter-relațional. Cele cinci arii de interacțiune sunt: Abordări ale învățării; Comunitate și serviciu; Ingeniozitate umană; Studiul mediilor; Educație pentru societate și sănătate. 

Mai concret, cele cinci arii de interacțiune: 

 • sunt tratate în cadrul disciplinelor și dezvoltate în mod firesc prin acestea
 • oferă atât o structurare cât și o extensie a învățării în cadrul disciplinelor și între ele, prin explorarea problemelor din viața curentă
 • inspiră activități speciale și proiecte interdisciplinare
 • formează cadrul cercetării întreprinse de elev și depășesc granițele învățării prin investigații disciplinare
 • sunt un vehicul pentru rafinarea înțelegerii conceptuale prin diferite perspective
 • ghidează reflecția și conduc de la cunoaștere la acțiune responsabilă.  

Q

Approaches to learning

A

How do I learn best? How do I know? How do I communicate my understanding?

Through approaches to learning, students are provided with the tools to enable them to take responsibility for their own learning. Central to this is "learning how to learn" and developing in individuals an awareness of how they learn best, of thought processes and of learning strategies.

Approaches to learning also include:
- organizational skills and attitudes towards work
- collaborative skills
- communication
- information literacy
- reflection
- problem-solving and thinking skills
- subject-specific and interdisciplinary conceptual understanding.

Recognizing and helping students develop the range of their capacities, positive attitudes and effective habits of mind is the shared responsibility of teachers, and is at the core of all curriculum development and delivery.

Q

Community & service

A

How do we live in relation to others? How can I contribute to the community? How can I help others?

Community and service starts in the classroom and extends beyond it, requiring students to take an active part in the communities in which they live. Giving importance to the sense of community throughout the programme encourages responsible citizenship as it seeks to deepen the adolescent's knowledge and understanding of the world around them. The emphasis is on developing community awareness and concern, and the skills needed to make an effective contribution to society. Students are encouraged to make connections between their intellectual and social growth, thereby refining their affective, creative and ethical as well as cognitive development. This is achieved through a process of discovery of self and community, and reflections inside as well as outside the classroom.

Q

Human Ingenuity

A

Why and how do we create? What are the consequences?

This area of interaction allows students to explore in multiple ways the processes and products of human creativity, and to consider their impact on society and the mind. Human ingenuity allow students to focus on the evolution, process and products of human creativity and their impact on life and society. Human ingenuity provides opportunities for students to appreciate and develop in themselves the human capacity to create, transform, enjoy and improve the quality of life.

In particular, human ingenuity:
- stresses the way humans can initiate change, whether for good or bad, and examines the consequences
- emphasizes both the importance of researching the developments made by people across space, time and cultures, and the importance of taking time to reflect on these developments.

In this way, human ingenuity goes beyond the act of creation alone, leading students to examine, experience and reflect on the creative process.

Q

Environments

A

Where do we live? What resources do we have or need? What are my responsibilities?

This area of interaction aims to develop students' awareness of their interdependence with the environment so that they understand and accept their responsibilities.

It deals with:
- the importance of the local and global environment
- the concepts of sustainable development in a context of increasing environmental threats
- related problems of a socio-economic nature.

The study of environments assists students in:
- understanding the links between economic, political and social issues, and how these affect the environment
- developing positive and responsible attitudes towards their environments
- gaining the skills and commitment to contribute to their environments.

Through coursework and activities, teachers can help students to gain an understanding of related concepts and issues at the personal, local and global levels by guiding their investigations through the perspectives of:
- awareness
- responsibility
- action
- reflection.

Q

Health & Social Education

A

How do I think and act? How am I changing? How can I look after myself and others?

This area of interaction deals with key aspects of development leading to complete and healthy lives. It encompasses physical, social and emotional health and intelligence. The aim is to develop in students a sense of responsibility for their own well-being and for their physical and social environment.

In particular, the exploration of this area in the subject groups allows students to discuss and reflect on the following aspects of health:
- physical
- psychological
- sociological
- economic
- legal.

Comparisons can also be made across times and cultures. The scope of this area of interaction goes beyond the acquisition of content knowledge. It necessitates structured learning in terms of:
- knowledge
- skills
- attitudes
- values.

Q

Abordări ale învățării

A

Cum învăț cel mai bine? Cum știu? Cum comunic ce înțeleg?

Prin aria de Abordări ale învățării, elevilor le sunt oferite instrumente care să le permită să își asume responsabilitatea propriei învățări. Este centrală pentru această arie "a învăța cum se învață" și dezvoltarea unei conștiințe a felului în care fiecare elev învață cel mai bine, a proceselor sale de gândire și a strategiilor de învățare.

Abordări ale învățării mai include și:
- deprinderi de organizare și atitudinea față de muncă
- deprinderi de colaborare
- comunicare
- deprinderi de utilizare a tehnologiei informației
- reflecție
- deprinderi de gândire și rezolvare a problemelor
- concepte specifice fiecărei discipline și inter-disciplinare.

A recunoaște și a-i ajuta pe elevi să-și dezvolte întreaga gamă de capacități, atitudini pozitive și obiceiuri eficace de gândire este responsabilitatea colectivă a profesorilor și este în centrul dezvoltării și predării curriculum-ului.

Q

Comunitate & serviciu

A

Cum trăim în relație cu ceilalți? Cum pot să contribui la bună-starea comunității? Cum pot să-i ajut pe cei din jur?

Comunitate și serviciu este o arie care începe în clasă și se extinde în afara ei, solicitând din partea elevilor o participare activă în viața comunităților în care trăiesc. Importanța dată simțului comunitar pe durata întregului program încurajează dezvoltarea atributelor de cetățean internațional și caută să aprofundeze cunoașterea și înțelegerea adolescentului față de lumea din jur. Se pune accentul pe dezvoltarea simțului de răspundere și a grijii față de comunitate și a deprinderilor necesare pentru a contribui pozitiv la viața socială. Elevii sunt încurajați să facă legături între maturizarea lor intelectuală și socială, rafinându-și astfel dezvoltarea afectivă, creativă, etică și cognitivă. Aceasta se dobândește printr-un proces de auto-descoperire și a comunității și de reflecție susținută în școală și în afara ei.

Q

Ingeniozitatea umană

A

Cum și de ce creăm? Care sunt consecințele?

Această arie de interacțiune le permite elevilor să exploreze în maniere multiple procesele și producțiile creativității umane și să ia în considerare impactul lor asupra societății și a minții. Ingeniozitatea umană le permite elevilor să își concentreze atenția asupra evoluției, a proceselor și produselor creativității umane și a impactului lor asupra vieții și a societății. Ingeniozitatea umană le oferă elevilor oportunități de a aprecia și dezvolta în ei înșiși capacitatea umană de a crea, de a transforma, de a se bucura de și a îmbunătăți calitatea vieții.

În special, ingeniozitatea umană:
- subliniază felul în care oamenii pot iniția schimbarea, fie în bine sau în rău, și examinează consecințele acesteia
- pune accentul pe importanța investigării dezvoltărilor produse de oameni în cursul timpului și în diverse zone geografice, și pe importanța reflectării atente la aceste dezvoltări.

În felul acesta, ingeniozitatea umană depășește cadrul actului de creație, încurajând elevii să examineze, să experimenteze și să reflecteze la procesul de creație în totalitatea lui.

Q

Studiul mediilor

A

Unde trăim? Ce resurse avem sau de care avem nevoie? Ce răspundere am?

Această arie de interacțiune are drept scop dezvoltarea conștiinței elevilor de interdependență cu mediul astfel încât să înțeleagă și să accepte responsabilitățile pe care le au față de acesta. Ea se ocupă de:
- importanța mediului local și global
- conceptul de dezvoltare ce poate fi susținută de mediu în contextul unor amenințări crescânde la integritatea acestuia
- probleme înrudite de natură socio-economică.

Studiul mediilor îi ajută pe elevi în:
- înțelegerea legăturilor dintre probleme economice, politice și sociale și felul cum acestea afectează mediul
- dezvoltarea de atitudini pozitive și responsabile față de mediile lor
- dobândirea deprinderilor de conservare și a atitudinii de respect față de mediile în care trăiesc.

Prin ore de curs și activități extra-curriculare, profesorii îi pot ajuta pe elevi să dobândească o înțelegere a conceptelor înrudite și a problemelor situate la nivel personal, local și global, prin ghidarea investigațiilor acestora în cadrul perspectivelor următoare:
- recunoaștere
- responsabilitate
- acțiune
- reflecție.

Q

Sănătate & Educație socială

A

Cum gândesc și acționez? Cum mă schimb? Cum pot avea grijă de mine și de alții?

Această arie de interacțiune se ocupă de aspecte cheie ale dezvoltării care duce la o viață completă și sănătoasă. Ea cuprinde sănătatea și inteligența emoțională, socială și fizică. Scopul este de a forma elevilor simțul responsabilității față de propria lor stare de bine și față de mediul lor fizic și social.

În special, explorarea acestei arii în cadrul disciplinelor de studiu le permite elevilor să discute și să reflecteze la următoarele aspecte ale sănătății:
- fizic
- psihologic
- sociologic
- economic
- legal.

Sunt făcute de asemenea comparații între diverse culturi și perioade.

Scopul acestei arii depășește dobândirea unor cunoștințe, necesitând o învățare structurată în termeni de:
- conținuturi
- deprinderi
- atitudini
- valori.