Programmes|Programe

Assessed Curriculum|Evaluarea în PYP

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
At MTIS, Assessing the process of inquiry as well as the result of inquiry is recognized as an important objective of the Primary years programme.

How will we know what we have learned? 

The principal purposes of assessing what has been learned are to: 

 • determine what the student knows and understands about the world
 • inform and differentiate teaching and learning
 • monitor student progress in terms of the IB learner profile
 • provide feedback to teachers, students and parents
 • monitor the effectiveness of the programme
 • inform the professional development of teachers.
Assessing the process and result of inquiry is a main objective of the PYP, and assessment accordingly is of two types, each of which has a specific function:

La MTIS, evaluarea procesului de cercetare, precum și a rezultatelor cercetării, este recunoscut ca obiectiv important al Primary Years programme.

Cum știm ceea ce am învățat? 

Principalele scopuri ale evaluării însușirii a ceea ce a fost învățat sunt: 

 • de a stabili ce știe elevul și ce a înțeles
 • de a informa și diferenția predarea și învățarea
 • de a monotoriza progresul elevului în ce privește însușirea atributelor profilului IB
 • de a oferi elevilor, profesorilor și părinților o informare despre ce a învățat elevul
 • de a monitoriza eficacitatea programului
 • de a informa dezvoltarea profesională a profesorilor. 
În esența, evaluarea în cadrul PYP este de două feluri, fiecare având o funcție proprie:  

Formative Assessment

Formative assessment is interwoven with daily learning and helps teachers and students find out what the students already know in order to plan the next stage of learning. Formative assessment and learning activities are directly linked; neither can function effectively or purposefully without the other.  

Summative Assessment

Summative assessment occurs at the end of the teaching and learning process and provides students with opportunities to demonstrate what they have learned. It aims to give teachers and students a clear insight into students' understanding.     

Assessing the Process of Inquiry

Assessing the process of inquiry as well as the result of inquiry is recognized as an important objective of the programme. Teachers therefore record the detail of the inquiry initiated by the students in order to seek an increase in substance and depth. In particular, teachers consider: 

 • whether the nature of the students’ inquiry develops over time;  
 • if they are, in fact, asking questions of more depth, which are likely to enhance their learning substantially
 • that the children are becoming aware that real problems require solutions based on the integration of knowledge that spans and connects several subject areas
 • if the children are mastering skills and accumulating a comprehensive knowledge base in order to conduct their inquiries successfully and find solutions to problems
 • whether the children are demonstrating both independence and an ability to work collaboratively.

Consideration of these points allows teachers to plan for effective teaching and learning opportunities that give students a chance to develop their inquiries further.         

Read more about Assessment Feedback & Reporting Strategies for the Pre-Primary and Primary Study Divisions.

Evaluarea formativă

Evaluarea formativă este întrețesută cu învățarea de fiecare zi și le permite elevilor și profesorilor să afle ce știu elevii deja pentru a planifica următoarea fază de învățare. Evaluarea formativă și activitățile de învățare sunt legate direct una de cealaltă; nici una nu poate funcționa cu rost și sens fără cealaltă.

Evaluarea sumativă

Evaluarea sumativă are loc la sfârșitul procesului de predare și învățare și le oferă elevilor prilejul de a demonstra ce au învățat. Scopul ei este de a le da elevilor și profesorilor o viziune cât mai clară despre însușirea ideilor principale ale unei unități de către elevi.

Evaluarea procesului de cercetare

Evaluarea procesului de cercetare/investigație ca și a rezultatului acestuia este un obiectiv important al programului. De aceea profesorii înregistrează detaliile investigațiilor inițiate de către elevi pentru a promova o progresie în adâncime și în substanță a acestora. Concret, profesorii iau în considerație următoarele aspecte: 
 • dacă natura cercetărilor inițiate de elevi se dezvoltă în timp; 
 • dacă ei pun întrebări care sunt mai profunde și mai susceptibile de a conduce la o învățare de mai mare substanță
 • dacă elevii devin conștienți că problemele cer soluții bazate pe integrarea cunoștințelor însușite în cadrul mai multor discipline de studiu
 • dacă elevii ajung să stăpânească deprinderi și să acumuleze cunoștințe suficiente pentru a-și conduce cercetările cu succes și a găsi soluții pentru problemele care se ivesc
 • dacă elevii demonstrează atât independență cât și abilități de colaborare.

Considerarea acestor puncte le permite profesorilor să planifice oportunități de predare și învățare eficace care să le dea elevilor prilejul de a-și dezvolta mai departe cercetările. 

Citiți și despre Strategiile și instrumentele de informare/raportare MTIS utilizate la preșcolari și școlari