Programmes|Programe

Written Curriculum|Temele transdisciplinare

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
MTIS students use laptops
transdisciplinary pyp curriculum
written studies in PYP
pyp written curriculum

The transdisciplinary PYP framework allows MTIS students to explore beyond the traditional limits of subject areas and to incorporate local and global issues into the curriculum. 

What Do We Want to Learn?

The most significant and distinctive feature of the IB Primary Years Programme is the six transdisciplinary themes, that are about issues that have global meaning and importance. The programme offers a balance between learning about or through the subject areas, and learning beyond them.The six themes of global significance create a transdisciplinary framework that allows students to explore beyond the confines of learning within subject areas, and great emphasis is put on learning about them. Each theme is addressed each year by all students, with the exception of students aged 3 to 5, who may engage explicitly with four of the themes each year. The themes provide the opportunity to incorporate local and global issues into the curriculum. 

Structură transdisciplinară PYP le permite elevilor să pășească dincolo de limitele învățării bazate numai pe disciplinele tradiționale, oferindu-le totodată prilejul de a încorpora probleme locale și globale în curriculum.

Ce dorim să învățăm?

Trăsătura cea mai semnificativă şi distinctivă la IB Primary Years Programme constă în cele şase teme transdisciplinare care structurează conţinuturile programei. Acest teme privesc probleme care sunt relevante pentru noi toţi, Programa este echilibrată în ce priveşte învăţarea despre sau prin ariile curriculare şi învăţarea transdisciplinară. Cele şase teme au semnificaţie globală şi creează o armătură transdisciplinară care le permite elevilor să păşească dincolo de graniţele învăţării disciplinare. Programul pune un mare accent pe învățarea despre aceste teme transdisciplinare, iar fiecare temă este abordată în fiecare an de către toți elevii, cu excepția celor de 3-5 ani, care au o structură curriculară bazată pe patru dintre aceste teme în fiecare an.

Q

Who we are

A

Inquiry into the nature of the self; beliefs and values; personal, physical, mental, social and spiritual health; human relationships including families, friends, communities, and cultures; rights and responsibilities; what it means to be human.

Q

Where we are in place and time

A

Inquiry into orientation in place and time; personal histories; homes and journeys; the discoveries, explorations and migrations of humankind; the relationship between and the interconnectedness of individuals and civilizations, from local and global perspectives.

Q

How we express ourselves

A

Inquiry into the ways in which we discover and express ideas, feelings, nature, culture, beliefs and values; the ways in which we reflect on, extend and enjoy our creativity; our appreciation of the aesthetic.

Q

How the world works

A

Inquiry into the natural world and its laws, the interaction between the natural world (physical and biological) and human societies; how humans use their understanding of scientific principles; the impact of scientific and technological advances on society and on the environment

Q

How we organize ourselves

A

Inquiry into the interconnectedness of human-made systems and communities; the structure and function of organizations; societal decision-making; economic activities and their impact on humankind and the environment.

Q

Sharing the planet

A

Inquiry into rights and responsibilities in the struggle to share finite resources with other people and other living things; communities and the relationship within and between them; access to equal opportunities; peace and conflict resolution.

Q

Cine suntem

A

Cercetare a sferei personale; convingeri și valori; sănătate fizică, mentală, socială și spirituală; relația cu familia, prietenii, comunitatea și cultura; drepturi și responsabilități; ce înseamnă sa fii om.

Q

Unde ne aflăm în spațiu și timp

A

Cercetare a orientării în spațiu și timp; istorie personală; origine și călătorie; descoperiri; explorări și migrații; relația dintre individ și civilizație din perspectiva locală și globală.

Q

Cum ne exprimăm

A

Cercetare a modurilor în care descoperim și exprimăm idei și sentimente; natura, cultura, credințe și valori; creativitate
și reflecție; apreciere estetică.

Q

Cum funcționează lumea

A

Cercetare a lumii sensibile și a legilor ei; interacțiunea dintre natura (fizică și biologică) și societate; înțelegerea principiilor știintifice și utilitatea științei; impactul progresului știintific și tehnologic asupra societății și a mediului.

Q

Cum ne organizăm

A

Cercetare a rețelelor de organizare și comunicare
ce alcătuiesc sistemele sociale și comunitățile; structura și funcția organizațiilor; guvernarea; societatea civilă; activitățile
economice și impactul lor.

Q

Cum împărțim resursele planetei

A

Cercetare a drepturilor și responsabilităților ce ne revin pentru a împărți resursele finite ale planetei cu alți oameni și alte ființe vii; comunități și relațiile din și dintre ele; accesul la șanse egale; pacea și rezolvarea conflictelor.