Study|Educaţie

Assessment & Reporting|Evaluare & raportare

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

TEACHING, LEARNING AND ASSESSMENT ARE FUNDAMENTALLY INTERDEPENDENT.

Assessment

At Mark Twain International School, assessment is viewed not as the end of the learning process but as a part of a continuous cycle that leads students towards deeper levels of understanding. Assessment is an integral part of the teaching and learning process in which every aspect informs the course of the others. Student performance is assessed in accordance with the programme standards and practices, the overall learning outcomes and the subject-specific overall expectations. We believe that assessment should reflect the five essential elements: the acquisition of knowledge, the understanding of concepts, and the mastering of skills, the development of attitudes and the decision to take action. Read more about assessment in the: 

Reporting 

Good communication and periodic reporting of the findings of ongoing assessment to parents are vital to ensuring a positive and productive learning climate for MTIS students. Parents are contacted regularly by teachers via phone and e-mail, and receive periodic electronic newsletters from the Middle Years Programme Coordinator or Diploma Programme Coordinator as appropriate, designed to record and present general information about coursework and studied areas of interaction, and the objectives and results achieved during the programme.

Communication with and reporting to parents are mainly achieved by means of:

Predarea, Învățarea și evaluarea sunt în mod fundamental interdependente. 

Evaluarea

La Mark Twain International School, evaluarea nu este privită ca sfârșitul procesului de învățare ci ca o parte componentă a unui ciclu continuu menit să îndrume elevul spre noi niveluri de înțelegere și aprofundare. Evaluarea este o componentă integrată a procesului de predare-învățare, iar performanțele elevului sunt evaluate în concordanță cu standardele și practicile programului de studii, cu descriptorii și obiectivele generale și specifice ale disciplinelor de studiu. Evaluarea trebuie să reflecte cinci elemente esențiale: dobândirea de cunoaștere, înțelegerea conceptelor, perfectarea abilităților, dezvoltarea atitudinilor și decizia de a acționa. Recunoaștem atât importanța evaluării procesului de învățare și cercetare, cât și produsele învățării și cercetării și le sprijinim în egală măsură.  Citiți despre procesul de evaluare la MTIS în cadrul: 

Raportarea 

Comunicarea bună cu părinții și raportarea periodică către aceștia despre activitatea și progresul elevilor în cadrul programului de studii sunt vitale pentru a asigura un climat pozitiv și productiv de învățare la MTIS. Părinții sunt contactați periodic telefonic sau electronic de către profesori și primesc newslettere electronice din partea Coordonatorului Middle Years Programme sau Diploma Programme după caz, cu scopul de a înregistra și prezenta informații generale despre cursurile și ariile de intercațiune în care sunt implicați elevii pe parcursul anului și despre obiectivele și rezultatele obținute. 

Comunicarea cu părinții și raportarea către aceștia se realizează și prin următoarele mijloacele principale:

Open House events & MYP/DP evenings

Open-houses and MYP or DP parent evenings are held throughout the school year and are designed to inform parents on the school programme, classroom routines, and management strategies.

teacher-parent conferences

Teacher-parent conferences are held throughout the academic year whenever necessary, but at least twice a year. Parents may request additional parent teacher conferences at any time during the year. Whenever a teacher is concerned about a student’s performance, the teacher will contact the parents to request an additional parent teacher conference.

written reports & feedback

Written reports are sent home in February and June. All teachers contribute to the written reports. The reports are issued in the last week before the beginning of the February break, as well as in the second to last week before the summer vacation, allowing parents to schedule conferences with teachers each time should they wish to do so.

electronic reporting

Written reports are currently sent in hard copy; however MTIS is working towards implementing the ManageBac system schoolwide with a view to making all reports electronic by February 2013.

three-way conferences

Three-way conferencesare to be held at the beginning of the second semester, usually in March. The student, parents and the teacher collaborate to establish and identify the student’s strengths and areas for improvement. This may lead to the setting of new goals, with all determining how they can support the achievement of the goals. Before the conference, the students are responsible for reflecting upon work samples they have chosen to share, that have been previously selected with guidance and support from the teacher and could be from the student’s portfolio.

student-led conferences

The Student-Led Conference is a meeting in which the students use their Portfolio as a basis for discussion with their parents about their learning. The conferences allow students to play an active role in the reporting process and communicate their progress to their parents. The teacher will usually not participate in the Student-Led Conference; however, she/he will be present as a facilitator, if necessary, but not as the reporting authority. At the end of the conference, the parent and the student may together fill in a form that describes strengths, goals and strategies for improvement.

Each class will schedule one Student-Led Conference per year that will take place between the end of May and middle of June and they can be either individual or in the format of an open house. Parents will be offered the opportunity to schedule a Parent-Teacher conference as a follow up to the Student-Led conferences.

student portfolios

Portfolios are purposeful collections of students’ work. Throughout the year, students regularly look back at their work, select products that show progress and reflect on them. This assists the students in becoming self-assessors. The teacher will offer guidelines and advice regarding the selection of student products and some products may be selected by the teacher.

The teacher will add descriptions of the context in which the student product was generated and the link to the curriculum (i.e. the cover paper). In addition, general reflections, photographs illustrating processes and other evidence of student progress may be included. As of the 2012- 2013 school year, the portfolio will include electronic samples of student work that will be uploaded through the use of the ManageBac system. A selection of work in the student portfolio should be annotated with a student reflection saying what the work shows, why it was chosen and what MYP/DP attitudes/ IB Learner Profile elements the student has displayed during the activity she/he has chosen. The student reflection may vary in length and format depending on the student age and language abilities.

All products in the Portfolio should be dated. The student and teacher are responsible for regular additions to and revision of the portfolio during the MYP/DP Reflection sessions.

The student portfolio should include self-assessments, draft and final form exemplars, reflections and samples to show growth over time. Teachers will be responsible for monitoring student portfolio content, both for the teacher selected and student-selected entries. Throughout the year, the specialist teachers will collect items that will go into the Student Portfolio and will pass the items on to the homeroom teacher.

porți deschise & seratele myp/dp

Zilele porților deschise și seratele MYP sau DP cu părinții sunt organizate de-a lungul anului școlar cu scopul de a informa părinții despre programul de studiu și strategiile de management din cadrul clasei.

întâlniri periodice cu părinții

Întălnirile profesorilor cu părinții sunt organizate de cel puțin două ori în timpul anului școlar și ori de câte ori aceste sunt necesare. Părinții pot solicita să se întâlnească suplimentar cu profesorii daca doresc sau dacă au sugestii sau nelămuriri, iar profesorii procedează în același mod când sunt necesare intrevederi adiționale pentru a sprijini dezvoltarea elevilor. 

fișe de evaluare

Carnetele de evaluare ale elevilor sunt înmânate părinților în lunile februarie și iunie. Toți profesorii care lucrează cu elevii contribuie la elaborarea carnetelor. În urma primirii acestora, părinții pot solicita intrevederi cu profesorii pentru discutarea lor.

portofoliu electronic

Fișele de evaluare MTIS sunt tipărite în prezent, însă MTIS face demersuri pentru a implementa până în februarie 2013 un sistem de raportare electronică sub forma platformei moderne ManageBac în vederea constituirii portofoliilor electronice ale elevilor ușor accesibile cu parolă pe internet și elaborării fișelor de evaluare periodice în format electronic.   

ședința în trei

Ședințele părinte-profesor-elev sunt ținute la începutul semestrului al doilea, de obicei în luna martie. Elevul, părintele și profesorul colaborează pentru a stabili și a identifica împreună punctele forte ale elevului și ariile unde e nevoie de o îmbunătățire.  Aceasta poate conduce la stabilirea unor scopuri noi și la elaborarea unei strategii comune pentru atingerea acestora. Înainte de conferință, elevul este încurajat să reflecteze la lucrările pe care le-a ales pentru a le arăta părintelui, cu sprijinul și sub îndrumarea profesorului, din portofoliul propriu. 

conferințe conduse de elevi

Conferința condusă de elev este o întâlnire în cadrul căreia elevul se folosește de portofoliul propriu de lucrări ca de o bază de discuție cu părintele despre cele învățate. Acest tip de întâlnire îi permite elevului să joace un rol activ în procesul de comunicare a rezultatelor la învățătură și de evaluare a progresului făcut. Profesorul nu participă la această întâlnire, fiind prezent numai ca facilitator. La sfârșitul conferinței, părintele împreună cu elevul completează un formular în care sunt descrise punctele forte ale elevului, scopurile propuse și strategiile ce urmează a fi adoptate în vederea realizării lor.

Fiecare clasă are o serie de astfel de conferințe în fiecare an, programate între sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie care se pot desfășura fie individual fie în formatul de casă deschisă. 

Părinților li se va oferi totodată prilejul de a programa o conferință individuală cu profesorul ca urmare a conferinței conduse de elev.

portofoliul elevului

Portofoliul este o selecție de lucrări ale elevului. De-a lungul anului, elevii reflectează frecvent și regulat la munca lor, își aleg acele lucrări pe care le consideră reprezentative și își notează câteva reflecții legate de acestea. Procesul îi ajută pe elevi să devină capabili să se evalueze singuri. Profesorul le oferă îndrumări și sfaturi privind selecția lucrărilor dintre care unele pot fi alese chiar de acesta. 

Profesorul adaugă descrierea contextului în care a fost generată lucrarea aleasă de elev și explică legătura dintre lucrarea respectivă și programa de învățământ (i.e. pagina de titlu). În plus, reflecții de ordin general, fotografii ce ilustrează procesul de învățare și alte dovezi ale progresului elevului pot fi incluse în portofoliu. Începând cu anul școlar 2012-13 portofoliul va include exemple de lucrări ce vor fi încărcate pe platforma digitală ManageBac. 

Selecția de lucrări conține de asemenea adnotările făcute de elev pe marginea fiecărei lucrări arătând ce cuprinde lucrarea, de ce a fost aleasă și ce atitudini sau elemente de profil IB au fost demonstrate prin activitatea respectivă. Reflecția elevului poate fi mai lungă sau mai scurtă și poate avea diferite formate în funcție de vârsta și abilitățile de comunicare în scris ale elevului. 

Toate lucrările incluse în portofoliu trebuie să poarte o dată. Elevul și profesorul sunt cei care răspund împreună de selecția lucrărilor din portofoliu și aducerea lui la zi în timpul sesiunilor de reflecție MYP/DP.

Portofoilul elevului trebuie să includă auto-evaluări, ciorne și exemple de lucrări finale, reflecții și alte mostre de progres ce demonstrează creșterea elevului în timp. Profesorii răspund de monitorizarea conținutului portofoliului atât pentru lucrările selecționate de elev cât și pentru cele selecționate de profesor. Profesorii specialiști contribuie și ei de-a lungul anului cu lucrări ale elevilor care sunt incluse în portofoliu de către profesorul coordonator.