Terms & Conditions|Termeni și condiții

"School" means Mark Twain International School, a non-profit foundation and legal institution of private right and public interest, established under the Law of National Education and in accordance to Romanian Laws, with its registered office at 25 Erou Iancu Nicolae Street, Baneasa, Bucharest* 077190 Romania. As a pre-university education institution, School offers secondary, primary & early childhood international education to students ages 2 to 19.

By accessing this website you accept and agree to the following terms and conditions: 

School gives no guarantee as to the accuracy of the information for any specific purpose. The information and support contained on the website does not constitute legal or professional advice.

All implied guarantees and conditions are excluded, to the maximum extent permitted by law. 

The School is under any circumstances liable or responsible for any loss or damage occuring from viewing or downloading information from this website and from the use of, or dependence on, the information and advice on this website.

Links to third parties websites are provided for convenience only. School has no control over these websites and accepts no liability for their content.

School reserves the right to modify, amend or remove any of these terms at all times. By browsing the website you accept that you are bound by the current terms and conditions and notices, and we therefore recommend that you check these each time you revisit the site.

You must not use this website, and/or any interactive facilities which are available through it to:  

 • carry out or promote unlawful acts or in breach of these terms of use;
 • counterfeit your identity;
 • hack, or attempt to hack, any part of the website or any system used to run it;
 • store personal information derived from the website;
 • post material that is offensive, obscene or otherwise unlawful;
 • technically harm the website and/or its systems (including, without limitation, computer viruses or malicious software or harmful data).  

While School tries to make this website accessible 24 hours a day, it reserves the right to suspend or withdraw access, without prior notice, to either the whole or part of the website, for any reason. 

* In accordance with all documents that establish the existence and purpose of this organization, the formal headquarters address is 25B Erou Iancu Nicolae St., Voluntari-Ilfov 077190 - Romania, situated in the immediate vicinity of Baneasa Forest, Bucharest.

"Școală" înseamnă Mark Twain International School, o fundație non-profit și persoană juridică de drept privat şi de interes public, înfiinţată în conformitate cu Legea Educației Naționale și cu legile României, având sediul înregistrat la adresa Strada Erou Iancu Nicolae nr. 25, Băneasa, București* 077190 România. În calitate de instituție de educație pre-universitară, Școala oferă educație internațională la nivelurile de studii preșcolar, primar și secundar copiilor și elevilor cu vârste cuprinse între 2 și 19 ani.  

Prin accesarea acestui website acceptați și sunteți de acord cu următorii termeni și următoarele condiții: 

Școala nu oferă nicio garanție privind acuratețea informațiilor sau a instrucțiunilor oferite indiferent de scop. Informațiile și instrucțiunile afișate pe acest website nu constituie o consultație legală sau profesională. 

Toate garanțiile și condițiile implicite sunt excluse, în limita maximă permisă de lege. 

Școala nu este răspunzătoare și nu poate fi considerată astfel pentru orice fel de pagubă sau pierdere susținută ca urmare a vizualizării sau a descărcării informațiilor de pe acest website sau a utilizării sau a încrederii exclusive acordate informațiilor și instrucțiunilor oferite pe acest website.

Toate formulele de acces ale altor website-uri sunt oferite numai pentru conveniența vizitatorilor. Școala nu are niciun control asupra acestora și nu acceptă nicio răspundere privind conținutul lor. 

Școala își rezervă dreptul de a schimba, diversifica, altera, amenda sau înlătura oricare din acești termeni. Prin consultarea acestui website acceptați să fiți restricționat/ă de termenii curenți și de condițiile curente și ca urmare vă recomandăm să le verificați de fiecare dată când vizitați site-ul.

Nu sunteți autorizat/ă să folosiți acest website și/sau facilitățile interactive puse la dispoziție prin intermediul său pentru a: 

 • comite sau încuraja comiterea de fapte ce contravin legii sau violează acești termeni de utilizare;
 • vă reprezenta sub o falsă identitate;
 • intra fără permisiune în oricare secțiune sau a atenta la securitatea oricărei secțiuni din acest website sau a oricărui sistem folosit pentru a-l menține în funcțiune;
 • alcătui o bază de date personale obținute de pe acest website;
 • posta materiale obscene, injurioase, sau care contravin legii;
 • produce pagube de ordin tehnic acestui website și/sau sistemelor lui de funcționare (inclusiv dar fără a se limita la viruși, software sau date dăunătoare).  

În timp ce Școala face tot posibilul pentru a oferi acest website 24 de ore pe zi, ea își rezervă dreptul de a suspenda sau retrage accesul publicului la întreg website-ul sau porțiuni din el fără notificare prealabilă pentru orice motiv.

* Conform tuturor actelor de înfiinţare sediul Școlii este în oraşul Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 25 B, judeţul Ilfov 077190 România, aflat în imediata vecinătate a Pădurii Băneasa, București.

copyright

This site and its content are protected by copyright. The content of this website may be viewed, printed or downloaded for personal, non-commercial use only. It is not to be modified, reproduced, transmitted, published or otherwise made available in whole or in part without the prior written consent of Mark Twain International School.

Under no circumstances shall any user of this website use the name or logos of  Mark Twain International School or any of its trademarks, other than with the specific written consent of an authorised representative of Mark Twain International School.

complaints

Any complaint made about material available on Mark Twain International School’s website or information relating to the School contained on external Internet sites will be addressed as soon as possible.

Please use our comment form to contact us. 

These terms and conditions represent the full agreement between the parties concerning the use of the website. The School in its sole discretion is entitled to modify or amend the website and the terms and conditions without prior notice.  Information contained on the website may be subject to conditions and/or disclaimers as indicated. Romanian law governs these terms and your use of this website and you submit to the non-exclusive jurisdiction of the Romanian courts.

drepturi de autor

Acest site și conținutul său sunt protejate prin legea dreptului de autor. Conținutul acestui website poate fi vizualizat, imprimat sau descărcat numai pentru folos personal și non-comercial. Nu poate fi modificat, reprodus, transmis, publicat sau distribuit în orice alt fel în întregime sau parțial fără consimțământul prealabil al Mark Twain International School.

În nicio situație nu este admisă utilizarea de către oricine vizitează acest site a numelui sau a siglei Mark Twain International School sau a oricărei alte mărci distinctive a acestei instituții, decât în cazul în care a fost obținut consimțământul expres al școlii, în scris și semnat de un reprezentant autorizat al acesteia.

sesizări

Orice sesizare făcută despre materialele disponibile pe website-ul Mark Twain International School sau despre datele referitoare la școală găsite pe un alt site extern de pe Internet va fi verificată cât mai repede posibil.  

Vă rugăm să utilizați formularul pentru sesizări pentru a ne contacta.

Acești termeni și aceste condiții reprezintă acordul părților în întregimea lui privind utilizarea website-ului. Școala are libertatea de a modifica sau amenda website-ul împreună cu termenii și condițiile fără aviz prealabil.  Datele conținute pe website pot fi supuse unor condiții și/sau clauze de exonerare conform indicațiilor date. Legea românească guvernează acești termeni și utilizarea acestui website și vă supuneți jurisdicției non-exclusive a tribunalelor românești.

privacy statement

Mark Twain International School pledges to protect the users’ personal data.

This statement is made in view of the provisions of Law nr. 677/2001 for the protection of privacy, with regard to the collection of personal data and to the free circulation of such data, amended and completed, which transposed the acquis represented by Directive 95/46/EC that regulates the general legal framework for the protection of personal data within the European Union. 

If you have any queries about this statement please contact:

Legal Division
Mark Twain International School
25 Erou Iancu Nicolae Street
Baneasa, Bucharest 077190

Romania 

Email: eugenia.cimpoeru@marktwainschool.ro   

notă de informare privind protecţia datelor personale

Mark Twain International School se angajează să protejeze datele cu caracter personal ale utilizatorilor.

Această declarație este făcută având în vedere cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificaţă şi completată, prin care s-a transpus acquis-ul reprezentat de Directiva 95/46/EC, care reglementează cadrul juridic general al protecţiei datelor personale la nivelul Uniunii Europene. 

Pentru orice întrebări și lămuriri suplimentare privind această declarație, vă rugăm să luați legătura cu:

Departamentul juridic
Mark Twain International School
Strada Erou Iancu Nicolae 25

Băneasa, București 077190
România 

Email: eugenia.cimpoeru@marktwainschool.ro
We will obtain personal data from you when you inquire about our institution or activities, register with us, send or receive an e-postcard, or otherwise provide us with personal information. We may also receive information about you from third parties, for example from a friend who wants to tell you about the website.
Informațiile sunt obținute de la utilizatori atunci când aceștia pun întrebări legate de activitățile noastre, se înregistrează ca utilizatori, ne trimit sau primesc un mesaj poștal electronic sau ne oferă informații personale într-un alt mod. Informațiile pot fi de asemenea primite de la terțe persoane, de pildă de la un prieten care dorește să vă recomande site-ul nostru.